Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sigurnosni ormari za čuvanje dokumentacije uposlenih

Datum objave: 14.02.2017. 11:40 / Izvor: Akta.ba, 13.02.2017.

FIPA - Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u BIH

 

Broj: 06-16-3-59-4/17

Sarajevo, 30.01.2017. godine

 

Na osnovu ćlana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), Zakona o javn.m nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 ), Praviln.ka Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH o postupku direktnog sporazuma broj: 06-02-2-435/14 od 05.12.2014. godine, Plana javnih nabavki za 2017. godinu, direktor donosi

 

ODLUKU

O NABAVCI ROBA -SIGURNOSNOG ORMARA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE UPOSLENIH FIPA-e OD PONUĐAČA R&S.

 

Član 1.

Za potrebe Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (u daljem tekstu: FIPA) izvršiti će se nabavka roba- sigurnosnog ormara za čuvanje dokumentacije uposlenih FIPA-e od ponuđača R&S.

Član 2.

Predmet ove javne nabavke je nabavka roba - sigurnosnog ormara namjenjenog za čuvanje dokumentacije uposlenih FIPA-e, sa sigurnosnom bravom i protupožarnom zaštitom.

Član 3.

Ukupna vrijednost nabavke robe iz člana 2. ove Odluke je KM 1.700.00 bez PDV-a, a prema ponudi R&S broj: 1184/17 Od 26.01.2017. godine.

Član 4.

Novčana sredstva su odobrena u budžetu FIPA-e za 2017.. na poziciji "nabavka opreme".

Član 5.

Ova Odluka primjenjuje se od dana donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Prema Uputstvu o sadržaju. načinu vođenja i čuvanju personalnih dosijea zaposlemh u institucijama Bosne i Hercegovine knjigu evidencije zaposlenih i personalne dosjee zaposlenih obaveza je čuvati u metalnim, protupožarnim ormarima ili kasama koji se zakljucavaju, u c.lju osiguranja od neovlaštenog pristupa i upotrebe, kao i radi zaštite od njihovog ostecenja.

Nakon istraživanja tržišta i razmatranja ponude R&S Sarajevo, zaključeno je da pomenuti ponuđač u potpunosti ispunjava tražene uslove.

Na osnovu navedenog je donesena ova Odluka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: