Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Peć na pelet

Datum objave: 14.02.2017. 11:47 / Izvor: Akta.ba, 13.12.2016.

JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» DOO

Broj: 02-2443 /16

Datum: 13.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), člana 8. stav 3. i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, direktor preduzeća dana 13.12.2016. godine donosi:

 

ODLUKU

 o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma

 

I             

Ovom Odlukom se prihvata ponuda, broj 69/16 od 09.12.2016. godine i Ugovor o nabavci robe- nabavka peći na pelet dodjeljuje se ponuđaču „EKO-INVEST" d.o.o. Sanski Most.

Ukupna vrijednost usluge bez PDV-a iznosi 5.986,41 KM. Sastavni dio ove Odluke je navedena ponuda.

 

II            

JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze vezana za predmetnu nabavku, a u skladu sa uslovima definisanim tenderskom dokumentacijom i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

III           

Ova Odluka objaviće se na WEB -stranici ugovornog organa www.vik-sm.ba.

 

O b r a z l o ž e nj e

Poziv za dostavu ponude za nabavku robe- peći na pelet upućen je ponuđaču „EKO-INVEST" d.o.o. Sanski Most. Navedeni ponuđač je u ostavljenom roku dostavio svoju ponudu. Ispitivanjem cijena na tržištu utvrđeno je da je cijena ponuđača prihvatljiva za nabavku naprijed navedene robe, te je riješeno kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: