Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Skeneri za protokol

Datum objave: 15.02.2017. 14:59 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2017.

Broj: 02-0147-2327-25/16-17

Datum: 15.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stava (1) tačka b, člana 70. st. 13. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14) i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i Rješenja o djelimičnom usvajanju žalbe broj: 02-0147-2327-24/16-17 od 15.02.2017. godine, u postupku javne nabavke Nabavka skenera za protokol Uprava Preduzeća donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača "PROINTER" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 112-01-01/2017, dostavljena dana 23.01.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 10.813,95 KM bez PDV-a u postupku javne nabavke skenera za protokol, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Rješenjem o djelimičnom usvajanju žalbe broj: 02-0147-2327-24/16-17 od 13.02.2017. godine, stavljena je van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-0147-2327-17/16-17 od 06.02.2017. godine.

 

Član 3.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, postupak javne nabavke će se poništiti u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor.

 

Član 6.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71, stav (2} Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

U predmetnom postupku javne nabavke Uprava Preduzeća donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-0147-2327-17/16/17 od 06.02.2017. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran: Grupa ponuđača: „Informatika" a.d. Beograd i „BitLAB" d.o.o. Banja Luka. Na navedenu odluku ponuđač „PROINTER" d.o.o. Banja Luka ,izjavio je žalbu dana 10.02.2017. godine.

Postupajući po navedenoj žalbi Uprava Preduzeća je donijela Rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe broj: 02-0147-2327-24/16/17 od 15.02.2017. godine.

Rješenjem o djelimičnom usvajanju žalbe broj: 02-0147-2327-24/16-17 od 15.02.2017. godine, stavljena je van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-0147-2327-17/16-17 od 06.02.2017. godine.

S obzirom da su Rješenjem o djelimičnom usvajanju žalbe broj: 02-0147- 2327-24/16-17 od 15.02.2017. godine, djelimično usvojeni žalbeni navodi koji se odnose na prihvatljivost ponude ponuđača: Grupa ponuđača: „Informatika" a.d. Beograd i „BitLAB" d.o.o. Banja Luka, ista nije prihvatljiva iz slijedećih razloga:

- Grupa ponuđača: „Informatika" a.d. Beograd i „BitLAB" d.o.o. Banja Luka je ponudila model Fujitsu fi -6670" koji ne ispunjava uslove propisane Aneksom 3. izmjenjene tenderske dokumentacije vezanih za karakteristuku Flatbed ( sa vrijednostima 0,6 seconds ( 200 dpi ), 0,7 seconds  ( 300 dpi ), i Flatbed sa vrijednošću 0,9 seconds ( 200 dpi  ) 1,1 seconds ( 300 dpi ), prema javno dostupnim podacima koje je objavio sam proizvođač Fujitsu  Siemens što je VIDLjIVO iz javno objavljene dokumentacije sa sajta proizvođača.

Ponuda ponuđača: „Grupa ponuđača: „Informatika" a.d. Beograd i „BitLAB" d.o.o. Banja Luka, se odbacuje na osnovu člana 68. stav. 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14) iz razloga jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača „ODAVIĆ" d.o.o. Trebinje se odbacuje kao neprihvatljiva iz sledećih razloga:

- Ponuđač „ODAVIĆ" d.o.o. Trebinje, takođe je ponudio model „Fujitsu fi (I- 6670" koji ne ispunjava uslove propisane Aneksom 3. izmjenjene tenderske dokumentacije vezanih za karakteristuku „Flatbed " ( sa vrijednostima 0,6 seconds  ( 200 dpi ), 0,7 seconds ( 300 dpi ), i Flatbed sa vrijednošću 0,9 seconds ( 200 dpi ) 1,1 seconds ( 300 dpi ), prema javno dostupnim podacima koje je objavio sam proizvođač Fujitsu  Siemens što je VIDLjIVO iz javno objavljene dokumentacije sa sajta proizvođača.

Ponuda ponuđača „ODAVIĆ" d.o.o. Trebinje, se odbacuje na osnovu člana 68. stav. 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14) iz razloga jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača „C-SERVIS" d.o.o. Sarajevo, nije prihvatljiva iz sledećih razloga:

- U tehničkoj specifikaciji (Aneks 3 tenderskog dokumenta) u dijelu koji se odnosi na Long Paper Scanning traženo je 3,048 mm (120 in.). Ponuđač „C-SERVIS" d.o.o. Sarajevo je dostavio katalošku dokumentaciju iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi da ponuđena roba ne odgovara tehničkim karateristikama i parametrima. Naime, u dostavljenoj kataloškoj dokumentaciji stoji da je „Long Paper Scanning" 3.000 mm , što ne odgovara karakteristikama traženim tehničkom specifikacijiom (Aneks 3 tenderskog dokumenta).

Ponuda ponuđača „C-SERVIS" d.o.o. Sarajevo, se odbacuje na osnovu člana 68. stav. 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14) iz razloga jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trg Jovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: