Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge revizije PRP (pojednostavljeni rudarski projekat) napajanja električnom energijom rudničkih potrošača 10 kV naponom iz TS Bukinje 35/10/x kV-prelazak sa 6 kV na 10 kV napon

Datum objave: 15.02.2017. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2017.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. -Sarajevo,          

Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla  

               

Na osnovu člana 70. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („SI. glasnik BiH" br. 39/14), člana 71. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici «Kreka» d.o.o. - Tuzla-prečišćen tekst broj: S-2397/2013 od 18.10.2013.godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije od 30.01.2017. godine, Uprava Društva na 101 sjednici održanoj dana 14.02.2017. godine, donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga

 

Član 1.

Ugovor za javnu nabavku usluga- revizija „Pojednostavljenog rudarskog projekta napajanja električnom energijom rudničkih potrošača 10 kV naponom iz TS „Bukinje" 35/10/x kV-prelazak sa 6 kV na 10 kV napon" - dodjeljuje se ponuđaču "ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tuzla, koji je dostavio ponudu broj: 02/17 od 19.01.2017. godine u vrijednosti od 700,00 KM bez PDV-a, odnosno 819,00 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Nakon donošenja ove Odluke sa ponuđačem iz člana 1. Odluke zaključit će se ugovor.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Komisija za provođenje konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda poslala je upit broj: 03-27/17 od 12.01.2017. godine, za dostavu ponuda za javnu nabavke usluga— revizija „Pojednostavljenog rudarskog projekta napajanja električnom energijom rudničkih potrošača 10 kV naponom iz TS „Bukinje" 35/10/x kV-prelazak sa 6 kV na 10 kV napon", te je izvršeno objavljivanje Obavještenja broj 663-7-2-107-3-19/17 od 12.01.2017. godine.

Kompletna Tenderska dokumentacija objavljena je na portalu Javnih nabavki dana 12.01.2017.godine, u skladu sa članom 55. ZJN BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke ("Službeni glasnik BiH" br. 53/15).

Komisija je utvrdila da su u traženom roku dostavljene 4 ( četri ) ponude i to: "Rud-Prom" d.o.o.-Tuzla, "ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tuzla, "Rudarski institut" d.d. Tuzla i "Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.d-Tuzla.

Ponde koje su dostavili ponuđači „Rud-prom" d.o.o.-Tuzla, "Rudarski institut" d.d. Tuzla, "ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tuzla i „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla zadovoljavaju tražene uslove.             

Nakon provedenog postupka od strane komisije, te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije od 30.01.2017. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. - Tuzla u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: