Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Toaletni papir i kuhinjski brisači

Datum objave: 17.02.2017. 16:00 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2017.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

Broj: 02-1-4696/16

Dana 30.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, donio je

 

ODLUKU

o direktnom sporazumu

 

I             

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Violeta d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Kolo bb, Tomislavgrad- ID broj: 4281104300000, za nabavku higijenskih i kuhinjskih brisača za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2017 godinu, kako slijedi:

 

- Higijenski dvoslojni toaletni papir 24/1 i

- Higijenski dvoslojni kuhinjski brisači 4/1.

 

II            

Usluga iz tačke I ove Odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine).

Dostavljena je jedna ponuda ponuđača Violeta d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge.

 

III           

Higijenski i kuhinjski brisači iz tačke I ove Odluke, će se nabavljati sukcesivno prema potrebi i narudžbi Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2017. godine u iznosu do 6.000,00 KM bez PDV-a.

 

IV          

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna služba i Finansijska služba Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

V            

Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu je donio Odluku o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskih i kuhinjskih brisača za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2017. godinu (broj: 02-1-4562/16 od 20.12.2016. godine).

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, ispitivao je tržište, te uputio poziv za dostavu pismene ponude od ponuđača, Violeta d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge. Kolo bb, Tomislavgrad.

Ponuđač Violeta d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, dostavio je ponudu broj 02-3-4678/16 od 29.12.2016. godine U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je ponuđač dostavio ponudu za sve stavke koje su tražene te daje naručilac zadovoljan cijenom i kvalitetom ponuđene robe

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, doni jeta je Odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA: Ponuđač može uložiti žalbu u roku od 5 dana od prijema ove Odluke,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: