Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kameni materijal za održavanje lokalne putne mreže

Datum objave: 20.03.2017. 11:04 / Izvor: Akta.ba, 17.03.2017.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOTOR VAROŠ

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-404-19/17

Datum: 17.03.2017. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1)Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH". broj; 39/14), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba - nabavka kamenog materijala za održavanje lokalne putne mreže, objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 14.02.2017. godine, broj obavještenja 992-7-1- 14-3-8/17 donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Najpovoljniji ponuđač za nabavku kamenog materijala za održavanje lokalne putne mreže, u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj predmeta 02/5-404-19/17, je "PETROVIĆ" d.o.o. Kotor Varoš sa ukupnom cijenom od 30.000,00 KM bez PDV-a.

 

Obrazloženje

Dana 14.02.2017. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavdi 992-7-1-14-3-8/17, u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, pokrenut je postupak nabavke roba - nabavka kamenog materijala za održavanje lokalne putne mreže. Istovremeno sa objavom obavještenja o nabavci, objavljena je i tenderska dokumentacija na Portalu javnih nabavki a obavještenje o objavljenom konkurentskom zahtjevu je dostavljeno na adrese tri poteicijalna ponuđača. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 6 (šest) ponuđača. Kriterij za dodjelu ugovoraje bila „najniža cijena".

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda blagovremeno su zaprimljene dvije ponude od ponuđača " KOZARAPUTEVI" d.o.o. Banja Luka i "PETROVIĆ" d.o.o. Kotor Varoš.

Ponuda ponuđača "KOZARAPUTEVI" d.o.o. Banja Luka je odbačena kao neprihvatljiva za ugovorni organ nakon što je Komisija utvrdila da pojašnjenje neprirodno niske cijene, koje je ponuđač na zahtjev Komisije dostavio, ne odgovara osnovnim elementima ugovora a shodno članu 66. stav 1 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH". broj; 39/14).

Nakon izvršene ocjene ponude ponuđača "PETROVIĆ" d.o.o., utvrđeno je da ponuda ispuljava uslove definisane konkurentskim zahtjevom.

Komisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene ponude, dana 17.03.2017. godine dostavila načelniku Opštine izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovoljijeg ponuđača "PETROVIĆ" d.o.o. Kotor Varoš.

Prijedlog komisije za dodjelu ugovora je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio najnižu ukupnu cijenu roba, ponuđač ispunjava i sve uslove definisane konkurentskim zahtjevom, kao i sve postavljene kvalifikacione uslove.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 (pet) d!ta od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Filijala Banjaluka, putem ugovornog organa. Naknada za pokretanje žalbenog postupka određena je i uplaćuje sa u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata naknada, propisanih članom\108, Zakona o Javnim nabavkama.

 

Dostavljeno:

  • Ponuđačima
  • Evidenciji
  • a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: