Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zidni termo-paneli debljine 4 cm, za potrebe izgradnje ograde oko Stadiona hrvatskih branitelja u Kiseljaku

Datum objave: 06.04.2017. 15:18 / Izvor: Akta.ba, 06.04.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

OPĆINA KISELJAK

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

 

Broj: 01-05-823/17

Kiseljak: 27.03.2017. godine

 

 

Na temelju članka 64. stavak l.točka b), članka 70. stavak 1.2 , 3. i 6. i članka 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine / "Sl.glasnik BiH" broj: 39/14/, Članka 6. Pravilnika o izravnom sporazumu ("Sl. Glasnik BiH", broj 90/14), članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave ("Sl.novine FBiH" broj: 49/06), članka 7. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općine Kiseljak br. 01-05-97/15 od 15.01.2015. godine i članka 39. Statuta općine Kiseljak ("Službeni glasnik Općine Kiseljak" broj: 3/09), Načelnik općine d o n o s i:

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

Prihvaća se ponuda "DENFIX " d.o.o. Kiseljak, u postupku Izravnog sporazuma br: 01-05-823/17 od 23.03.2017. godine, da se zajavnu nabavu (robe): Nabava zidnih termo-panela debljine 4 cm, za potrebe izgradnje ograde oko Stadiona hrvatskih branitelja u Kiseljaku, površine 268 m2, izabere kao ponuditelj sa najnižom ponudenom cijenom u neto iznosu od 5.955,55 KM, a cijenom sa PDV-om u iznosu od 6.967,99 KM.

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na službenoj stranici Općine Kiseljak istovremeno sa upućivanjem ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave putem izravnog sporazuma pokrenut je Odlukom o pokretanju postupkajavne nabave broj: 01-05-823/17 od 23.03.2017. godine. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a. Zahtjev za ponudu upućen je na adresu tvrtke "DENFIX " d .o.o. Kiseljak. Povjerenstvo zajavne nabave je zaprimilo i analiziralo dostavljenu ponudu tvrtke "DENFIX " d.o.o. Kiseljak, te utvrdilo da ponuda odgovara traženim zahtjevima ugovornog tijela. Ponuditelj "DENFIX " d.o.o. Kiseljak je dostavio ponudu broj: 00008 od 22.03.2017. godine sa ukupnom cijenom ponude od 6.967,99 KM sa PDV-om. U postupku donošenja ove odluke posebno su se cijenile činjenice da je izabrani ponuditelj dostavio ponudu za sve robe koje su tražene u pozivu za dostavu ponude, te da je Naručitelj zadovoljan cijenom i kvalitetom ponude. Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, te članka 7. Pravilnika Općine Kiseljak o postupku izravnog sporazuma, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: