Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Putničko motorno vozilo

Datum objave: 07.04.2017. 10:10 / Izvor: Akta.ba, 06.04.2017.

Broj: 01-08-16-3-804-7/17

Sarajevo, 05.04.2017. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), i na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda broj 08-16-3-804-6/17 od 04.04.2017. godine, u postupku javne nabavke putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, ministar komunikacija i prometa donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

u postupku javne nabavke putničkog motornog vozila

 

Član 1.

 

Ponuđaču PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 69.224,23 KM bez PDV-a, dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku putničkog motornog vozila, a na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda, broj 08-16-3-804-6/17 od 04.04.2017. godine.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odsjek za flnansijsko-materijalne poslove.

 

Član 4.

 

Ova Odluka objavit će se na vveb-stranici Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, www.mkt.gov.ba, i istovremeno će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putničkog motornog vozila broj: 01-04-16-3-804/17 od 15.03.2017. godine, i proveden je putem otvorenog postupka nabavke.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi do 80.341,88 KM.

 

Obaviještenje o nabavci broj 1236-1-1-10-3-5/17 i tenderska dokumentacija broj 08-16-3804-1/17 je poslata i objavljena na Portalu javnih nabavki 17.03.2017. godine.

 

Na osnovu obavještenja na Portalu javnih nabavki, lendersku dokumentaciju je preuzelo 20 ponuđača (Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača u prilogu).

 

Komisija za predmetnu javnu nabavku (u daljem tekstu: Komisija) dostavila je rukovodiocu ugovornog organa Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 08-16-3-804-6/17 od 04.04,2017. godine.

 

U postupku ocjene ponuda utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

 

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan).

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda.

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da je pristigla ponuda prihvatljiva.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo najbolje ocijenjen zbog kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, koja je ponuđena u iznosu od 69.224.23 KM bez PDV-a.

 

Slijedom prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: