Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području Zaštićenog pejzaža Trebević

Datum objave: 17.04.2017. 11:02 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2017.

Kantonalna javna ustanova

za zaštićena prirodna područja

 

 

Broj: JN-65-6/17

Sarajevo, 13.04.2017. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („SI. glasnik BiH", broj 103/14), a na osnovu Preporuke Komisije broj: JN-65-5/17 od 10.04.2017. godine, u postupku nabavke radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području Zaštićenog pejzaža "Trebević", direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja je donio

 

ODLUKU

o izboru ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: JN-65-5/17 od 10.04.2017. godine, te se dodjeljuje Ugovor o izvođenju radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" ponuđaču KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo čija cijena radova iznosi 4.493,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.256,81 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Ugovor o predmetnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Javne ustanove www.zppks.ba istovremeno s dostavljanjem ove odluke izabranom ponuđaču.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Zbog oštećenja putne komunikacije i pojave rupa i prokopa na području Zaštićenog pejzaža „Trebević" kojim Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja upravlja javila se potreba za nabavkom radova na otklanjanju oštećenja i krpljenju nastalih rupa i prokopa.

Obzirom na procjenjenu vrijednost radova postupak predmetne nabavke će se provesti kroz direktni sporazum u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj 39/14).

Direktor Javne ustanove je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj: JN- 65/17 od 23.03.2017. godine.

 

Zahtjev za dostavu ponude je upućen ponuđaču KJKP „RAD" d.o.o. Sarajevo.

 

Ponuđač KJKP „RAD" d.o.o. Sarajevo je dana 06.04.2017. godine dostavio ponudu broj: 112/2017 po kojoj cijena predmetnih radova iznosi 4.493,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.256,81 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Nakon dostavljanja i analize ponude, Komisija je dala preporuku direktoru Javne ustanove da donese odluku kojom se odobrava dodjela ugovora o izvođenju radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području Zaštićenog pejzaža „Trebević" ponuđaču KJKP „RAD" d.o.o. Sarajevo.

 

Na osnovu gore izloženog, direktor je donio Odluku kao u dispozitivu.

 

v.d. DIREKTOR

mr. sci. Osman Delić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: