Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge izrade plansko-projektne dokumentacije za sanaciju tri opasna mjesta na magistralnoj putnoj mreži Republike Srpske za 2016. godinu

Datum objave: 09.06.2017. 11:19 / Izvor: Akta.ba, 06.06.2017.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske

društvo sa ograničenom odgovornošću

Trg Republike Srpske 8,

78000 Banja Luka

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

tel. 051/334-500

faks 051/334-545

 

Broj: 02-01-JN-5676/16

Dana, 06.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) i članova 40. i 42. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za nabavku u postupku javne nabavke usluga "Izrade plansko-projektne dokumentacije za sanaciju tri opasna mjesta na magistralnoj putnoj mreži Republike Srpske za 2016. godinu", referenca 069/16, v.d Direktor je donio

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za nabavku broj: 02-01-JN-5676/16 od 06.06.2017. godine i ugovor za nabavku usluga "Izrade plansko-projektne dokumentacije za sanaciju tri opasna mjesta na magistralnoj putnoj mreži Republike Srpske za 2016. godinu", referenca 057/16, dodjeljuje ponuđaču Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, koji je ovlašteni predstavnik Grupe ponuđača Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, "ROUTING"d-o.o. Banja Luka, "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka i "Ink Constructor" d.o.o. Banja Luka, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 72.800,00 KM (bez PDV-a), 85.176,00 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 2035/17 od 29.05.2017. godine.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci biće dostavljen na potpis izabranom ponuđaču u roku od 15 dana računajući od dana od kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici ^lllll/.ri&ujgz.sot isgovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skpadu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama. 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odpukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JN-5676/16 od 10.01.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 76.923,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-2-9-3-6/17 je poslato na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 08.02.2017. godine. Komisija za nabavku je imenovana Rješenjem Direktora broj: 02-01-JN- 5676/16 od 17.02.2016. godine.

 

Komisija za nabavku je dana 06.06.2016. godine dostavila Direktoru Izvještaj o radu sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-01-JN-5676/16 i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JN-5676/16 od 06.06.2017. godine u postupku javne nabavke usluga "Izrade plansko-projektne dokumentacije za sanaciju tri opasna mjesta na magistralnoj putnoj mreži Republike Srpske za 2016. godinu", referenca 069/16.

 

U dostavljenom Izvještaju o radu Komisija za nabavku je konstatovala da je u toku provođenja predmetnog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

- da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da je primljena ponuda Grupe ponuđača Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, "Routing" d.o.o. Banja Luka, "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka i "Ink Constructor" d.o.o. Banja Luka (ovlašteni predstavnik Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva ponuda.

U postupku donošenja ove Odpuke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača koji čine Grupu ponuđača, te ocjenu prispjele ponude u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavku u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrana Grupa ponuđača najbolje ocijenjeni ponuđač na osnovu izabranog kriterijuma "najniže cijene" kako slijedi:

 

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

Grupa ponuđača Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, "Routing" d.o.o. Banja Luka, "Urbis Centar" d.o.o. Banja Luka i "Ink Constructor" d.o.o. Banja Luka (ovlašteni predstavnik Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka) 85.176,00

 

85.176,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa ponuđača je izabrana primjenom kriterijuma najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od 85.176,00 KM (sa PDV-om).

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama i članova 40. i 42. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: