Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge geodetskog snimanja

Datum objave: 12.03.2018. 11:57 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2018.

Sarajevo, 07.03.2018.

Broj: 03-6671/18

 

Na osnovu članova 25., 32., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16- 38/2. od 29.03.2016. godine, članova 15. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17- 54,/4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) i člana 20a Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01 -25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine, broj: U-01 -6884/16-2/7. od 09.03.2016. godine, broj: U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine, broj U-01-16872/17-93./I. od 30.05.2017. godine, broj U-01-28603/17-117./18. od 26.09.2017. godine i broj: U-01-38219/17-137-19. od 19.12.2017. godine, v.d. Izvršnog direktora za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

U otvorenom postupku javne nabavke usluga, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca, sa jednim ponuđačem, broj: 10304-0p-042/17 „Usluge geodetskog snimanja", kao najpovoljniji ponuđač izabran je GEOBIRO d.o.o. Konjic

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u odluci.

 

Obrazloženje:

U otvorenom postupku javne nabavke usluga, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca, sa jednim ponuđačem, broj: 1G304-OP-042/17 „Usluge geodetskog snimanja", pokrenutom Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-78241/2017 od 29.12.2017. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo objavio je, dana 05.01.2018. godine, na Portalu "e-Nabavke", Obavještenje o nabavci, broj 1437-1-2-3-3- 18/18.

Rok za dostavu ponuda bio je 25.01.2018. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno 25.01.2018. godine u 13:30 sati.

Tendersku dokumentaciju sa Portala "e-Nabavke" preuzeo je 21 privredni subjekat.

Ponude su, u predviđenom roku, dostavili ponuđači:

R.br.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Ukupna cijena sa  popustom, bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

GEOBIRO d.o.o. KONJIC

114.570,00 KM

114.570,00 KM

NE

2.

ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo

161.990,00 KM

161.990,00 KM

NE

3.

BN PRO d.o.o. Sarajevo

132.370,00 KM

119.133,00 KM

10%

4.

AMG d.o.o. Visoko

161.950,00 KM

161,950,00 KM

NE

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U predmetnom postupku predviđena je primjena e-aukcije. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 162.000,00 KM.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom direktora Podružnice 'Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4- 63-78241/2017 od 29.12.2017. godine, izvršila je pregled i ocjenu ponuda, te utvrdila je ponuda ponuđača GEOBIRO d.o.o. KONJIC u cijelosti zadovoljila zahtjeve definisane predmetnim tenderom, stoga je ocijenjena prihvatljivom.

 

Ponude ponuđača: ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo, BN PRO d.o.o. Sarajevo i AMG d.o.o. Visoko ocijenjene su neprihvatljivim iz sljedećih razloga:

1. ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo:

Tačkom 3.2 c), tenderske dokumentacije je propisano: "Obezbijeđena minimalna oprema (za koju se ne zahtijeva da je u vlasništvu ponuđača), kako slijedi: - 5 (pet) totalnih stanica, - minimalno 3 (tri) kompleta dvofrekventnih GPS prijemnika (način rada rover + baza) ili više rovera (način rada veza sa BIHPOS mrežom) ".

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: „ Dostaviti izjavu kojom ponuđač potvrđuje da će obezbjediti 5 (pet) totalnih stanica i minimalno 3 (tri) kompleta dvofrekventnih GPS prijemnika (način rada rover + baza) ili više rovera (način rada veza sa BIHPOS mrežom). U prilogu Izjave dostaviti tehničke karakteristike uređaja i ateste o ispravnosti izdane od ovlaštenih organa u BiH, ne starije od 2 (dvije) godine. ".

Ponuđač je u svojoj ponudi, na stranama 58-74, dostavio tražene izjave i certifikate o verifikaciji izdane od ovlaštenih organa u BiH, ne starije od 2 (dvije) godine, ali nije dostavio tehničke karakteristike uređaja, te time nije u cijelosti ispunio traženi uslov.

2. BN PRO d.o.o. Sarajevo:

Tačkom 4.2 tenderske dokumentacije je propisano: "Garancija za ozbiljnost ponude, kao sastavni dio ponude, se ne numeriše, niti čvrsto uvezuje jemstvenikom. Dalje, zabranjeno je obrazac garancije bušiti ili na bilo koji drugi način oštetiti, u suprotnom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva. Garancija se dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača)".

Ponuđač je, na strani ponude 144, dostavio bankovnu garanciju, broj 33065015/18/AB od 18.01.2018. godine, izdanu od Raiffeisen banke. Obzirom da ponuđač garanciju nije dostavio u zatvorenoj plastičnoj foliji, odnosno propustio je plastičnu foliju sa garancijom zatvoriti u skladu sa odredbama predmetne tačke tenderske dokumentacije, ponuda je ocijenjena neprihvatljivom.

3. AMG d.o.o. Visoko:

- Tačkom 3.2 c), tenderske dokumentacije je propisano: "Ponuđač treba biti pravno lice, registrovano za obavljanje geodetskih snimanja, te pored ispunjenja opštih uslova, mora biti osposobljen i ovlašten za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici".

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: „Ovjerena fotokopija odgovarajućeg Uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici, izdanog od strane nadležne Uprave, a u skladu s odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Uputstva o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici, s datumom Uvjerenja ne starijm od 3 mjeseca

Ponuđač je u svojoj ponudi, strana 25 ponude, dostavio ovjerenu fotokopiju odgovarajućeg Uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici, izdanog od strane nadležne Uprave, a u skladu s odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Uputstva o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici, koje je starije od 3 mjeseca, odnosno sa datumom izdavanja 04.03.2013.godine, te time nije ispunio traženi uslov.

- Tačkom 3.2 c), tenderske dokumentacije je propisano: "Obezbijeđena minimalna opremu (za koju se ne zahtijeva da je u vlasništvu ponuđača), kako slijedi: - 5 (pet) totalnih stanica, - minimalno 3 (tri) kompleta dvojrekventnih GPS prijemnika (način rada rover + baza) ili više rovera (način rada veza sa BIHPOS mrežom)11.

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: ,,Dostaviti izjavu kojom ponuđač potvrđuje da će obezbjediti 5 (pet) totalnih stanica i minimalno 3 (tri) kompleta dvojrekventnih GPS prijemnika (način rada rover + baza) ili više rovera (način rada veza sa BIHPOS mrežom). U prilogu Izjave dostaviti tehničke karakteristike uređaja i ateste o ispravnosti izdane od ovlaštenih organa u BiH, ne starije od 2 (dvije) godine."

Ponuđač je u svojoj ponudi, na stranama 62-73, dostavio tražene izjave, uvjerenja o etaloniranju, kao i certifikate o verifikaciji izdane od ovlaštenih organa u BiH, ne starije od 2 (dvije) godine, ali nije dostavio tehničke karakteristike uređaja, te time nije u cijelosti ispunio traženi uslov.

Uzimajući u obzir da je samo jedna od dostavljenih ponuda ocijenjena prihvatljivom, e-aukcija nije provedena, stoga je Komisija za nabavke, na osnovu ukupne ocjene ponuda po kriteriju najniža cijena, predložila izbor GEOBIRO d.o.o. Konjic za najpovoljnijeg ponuđača, sa ukupnom cijenom ponude od 114.570,00 KM (bez PDV-a).

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: