Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehnička kultura za potrebe osnovinih škola Brčko distrika BiH

Datum objave: 07.05.2018. 15:38 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2018.

Broj prdmeta: 13-000955/18

Datum,24.4.2018. godine.

 

Na osnovu članova 16. n 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08,14/10, 28/12 i 22/17), u skladu s članom 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Izvještaja o analizi, ocjeni i rangiranju ponuda, broj: 13-000955/18 od 23.4.2018 godine i Prijedloga Кomisije za javne nabavke, broj: 13-000955/18, broj akta: 02-0024AК-0005/18 od 23.4.2018. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiHd o n o s i

 

ODLUКU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

U provedenom konkurentskom postupku za nabavku materijala za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehničke kulture za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH prema zahtjevu za nabavku Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „GODUS PLUS" d.o.o. Brčko.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 2.457,00 КM.

 

Obrazloženje

Кomisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da su dostavljene dvije ponude, sljedećih ponuđača: „DVR Elektro" s.p. Brčko i „Godus Plus" d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda. Кomisija je utvrdila da su ponuđači dostavili zahtijevanu dokumentaciju. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Izvršena je e-aukcija i došlo je do snižavanja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Кomisija za nabavke je na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 13-000955/18 od 29.3.2018. godine, Obavještenjem o nabavci, broj: 1157-7-1-248-3-257/18 objavljenim na portalu javnih nabavki 6.4.2018. godine, specifikacijom robe i ponudom najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Sredstva za  finansiranje iz člana 1. ove odluke su obezbijeđena u budžetu 2018. godine, organizacioni kodovi 20050010 i 20050017, ekonomski kod 613400. 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 5 dana od dana prijema pdluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: