Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezervni dijelovi za muljnu pumpu Flygt

Datum objave: 07.05.2018. 21:00 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2018.
Broj: 03-3416/18
Đurđevik, 03.05.2018
 
 
Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 26.04.2018. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurdevik, donosi:
 
 
O D L U K U
 
o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe Rezervni dijelovi za muljnu pumpu "Flygt"
 
 
Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe -Rezervni dijelovi za muljnu pumpu "Flygt", ugovor se dodjeljuje ponuđaču "Etal BH" d.o.o. Sarajevo čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.
 
 
OBRAZLOŽENJE
 
Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Rezervni dijelovi za muljnu pumpu "Flygt" broj obavještenja: 350-7-1-268-3-89/18 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 06.04.2018. godine, evidencijski broj nabavke 03-2736/18, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 14 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 25.04.2018. godine, a koji je sastavni dio ovog zapisnika.
 
Rok za dostavu ponuda bio je 25.04.2018. godine do 11:00 sati, ajavno otvaranje ponudaje zakazano zaje 25.04.2018. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.
 
Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku je dostavio ponuđač:
 
1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-3227/18 od 25.04.2018. godine, Ponudač: "Etal BH" d.o.o. Sarajevo.
 
Javno otvaranje ponuda je dana 25.04.2018. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-2737/18 od 05.04.2018. godine.
 
Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda prisustvovao je predstavnik ponuđača i njegovo ime navedeno je u zapisniku o otvaranju ponuda.
 
Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponudačima.
 
Tabela (analitički prikaz trajenih i dostavljenih dokumenata za kvalifikaciju)
 
Broj zahtjeva
Zahtjev u prcdmetnom postupku (član 45.-52. ZJN BiH)
Dokaz o pravu ponuđača da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH
Pismcna izjava iz člana 52. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ovjerena kod nadležnog organa
Ponuđač

1.

 
"Etal BH"
d.o.o. Sarajevo
Ponuđen (DA/NE)
DA
DA
1.
d.o.o. Sarajevo

Zadovoljen zahtjev 

 
DA
DA
 
Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 25.04.2018. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da se ponuđač: "Etal BH" d.o.o. Sarajevo kvalifikovao za dalji tok javne nabavke.
 
U početnoj ocjeni ponude komisija je utvrdila da je ponuda kvalifikovanog ponudača Ponuđač: "Etal BH" d.o.o. Sarajevo prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.
 
Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena 1 prihvatljiva ponuda.
 
Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:
 
Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:
 
1. "Etal BH" d.o.o. Sarajevo ponuda broj 92-18 od 25.04.2018. godine sa sljedećim elementima ponude:
 
- ponudena cijena: 4.980,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 5.826,60 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurdevik,
 
- rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,
 
- rok isporuke: 45 dana od dana zaključivanja ugovora,
 
- naziv proizvođača i zemlja porijekla: Flygt - Svedska,
 
- garancija: minimalno 6 mjeseci,
 
- opcija ponude: 60 dana.
 
 
Pravo žalbe
 
Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.
 
Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: