Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nastavak modernizacije puta Pejakovići-Ravna Gora-Skatavica, dionica Ravna Gora-Skatavica od profila 20 do 35

Datum objave: 08.05.2018. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 16.04.2018.

Broj: 01/1-404-64-1/18
Datum: 16.04.2018. godine


Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ) i člana 68. i 89. Statuta opštine Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 03/17 ) načelnik opštine, d o n o s i


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1
 

1. Ugovor za javnu nabavku radova - Nastavak modernizacije puta Pejakovići-Ravna Gora-Skatavica, dionica Ravna Gora-Skatavica od profila 20 do 35 - Lot 1 dodjeljuje se najbolje ocjenjenom ponuđaču: „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad čija cijena ponude iznosi 34.936,00 KM bez PDV-a, odnosno 40.875,12 KM sa PDV-om.
 

2. Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijih ponuda.
 

3. Ova odluka biće objavljena na web stranici opštine Čelinac, istovremeno sa upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Obrazloženje
Javna nabavka radova - Modernizacija puteva i ulice i sanacija oštećenog kolovoza na putevima i ulicama, broj: 01/1-404-64/18 od 01.03.2018. godine provedena je putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem 645-1-3-30-3-11/18 dana 02.03.2018. godine, a sažetak obavještenja o javnoj nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 16/18 od 09.03.2018. godine.


Tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavki preuzelo je 12 ponuđača (Ekapija doo, „Memi“ odbojne ograde doo, BBS Europe, Građenje Đurić doo, „Hidro-kop doo, Petrović doo, Mrkonjić putevi, Integral Inženjering ad Laktaši, Kozaraputevi, MG Mind doo, Niskogradnja doo, Vučković export-import;).
Na protokol ugovornog organa blagovremeno je dostavljeno 5 ponuda: „Kozaraputevi“doo
Banja Luka, „Vučković export import “ doo Banja Luka, „MG Mind“ doo Mrkonjić Grad,
„Petrović“ doo Kotor Varoš i „Građenje Đurić“ doo Banja Luka.


Javno otvaranje ponuda izvršeno je, dana 03.04.2018. godine u 12:00 sati, u maloj sali u zgradi opštine Čelinac o čemu je sačinjen zapisnik koji je u Zakonom predviđenom roku dostavljen svim učesnicima u postupku u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je prema članu 65. Zakona o javnim nabavkama pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je konstatovano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-404-64/18 od 10.04.2018. godine koji je sastavni dio ove Odluke. Komisija je utvrdila da su sve prispjele ponude prihvatljive za ugovorni organ.
 

U tački 3.5 Tenderske dokumentacije predviđeno je provođenje e-aukcije. Svih pet ponuđača dostavilo je ponude za Lot 1. Sve ponude su unesene u sistem e-aukcije, koja je zakazana i provedena dana 12.04.2018. godine.
 

U Izvještaju o toku i završetku e-aukcije za Lot 1, broj postupka: 645-1-3-30/18 od 12.04.2018. godine, data je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji za Lot 1.
Komisija je jednoglasno dala preporuku načelniku opštine da ugovor dodijeli prvorangiranom ponuđaču iz konačne rang liste Izvještaja o toku i završetku e-aukcije pa se ugovor za Lot 1 - Nastavak modernizacije puta Pejakovići-Ravna Gora-Skatavica, dionica Ravna Gora-Skatavica od profila 20 do 35, dodjeljuje ponuđaču „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad čija cijena ponude iznosi 34.936,00 KM bez PDV-a.
Shodno preporuci Komisije, ugovor za Lot 1 se dodjeljuje ponuđaču „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad jer je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka načelnik opštine nije našao nepravilnosti niti propuste u radu Komisije za javne nabavke koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.
 

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, opštim aktima ugovornog organa i tenderskom dokumentacijom.
Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.
 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
 

Žalba se izjavljuje KRŽ-u, putem ugovornog organa, u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: