Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oprema za potrebe Laboratorije za vještačenje kompjuterskih sistema

Datum objave: 08.05.2018. 11:08 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2018.

Broj: 14-5-2-16-4-691-12/18

Istočno Sarajevo, 04.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj 103/14) i Preporuke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 14-5-2-16-4-691-11/18 od 04.05.2018. godine (u daljem tekstu: Preporuka) u postupku javne nabavke opreme za potrebe Laboratorije za vještačenje kompjuterskih sistema, putem otvorenog postupka, direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja (u daljem tekstu: Agencija) donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka te se ugovor za javnu nabavku opreme za potrebe Laboratorije za vještačenje kompjuterskih sistema dodjeljuje ponuđaču „Shot" d.o.o., Zmajevačka cesta 55C, Zenica kao najpovoljnijem ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 10.530,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

(1) Izabrani ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dostavljanja ove odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje činjenice potvrđene u izjavi po članu 45. stav (2) tačka a) do g) Zakona o javnim nabavkama BiH, a prema tačkama 3.3. i 3.4 tenderske dokumentacije i to:

a) izvod iz krivične evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

v) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

g) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

(2) Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi tražene dokumente u određenom roku ili ih dostavi na nepropisan i nepotpun način, postupak će se poništiti.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb stranici Agencije (www.afiv.gov.ba), a istovremeno će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za administraciju, finansije i analitičko-informatičke poslove.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o nabavci opreme za potrebe Laboratorije za vještačenje kompjuterskih sistema broj: 14-5-2-16-4-691-2/18 od 13.04.2018. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 150-1-1-55-3-10/18 poslato je na objavu na portal javnih nabavki 13.04.2018. godine, te sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH" broj 25/18 od 20.04.2018. godine.

Krajnji rok za prijem ponuda određen je za 04.05.2018. godine do 12.30 časova.

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 14-5-2-16-4-691-7/18 od 03.05.2018. godine.

Komisija za predmetnu javnu nabavku (u daljem tekstu: Komisija) dostavila je direktoru Agencije Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 14-5-2-16-4-691-10/18 od 04.05.2018. godine i Preporuku.

 

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

1. da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna

2. da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda

3. da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

4. da cijene ponuda izgledaju kao u Tabeli 1.

Red broj

Naziv ponuđača

Cijena ponude bez uračunatog PDV-ai popusta u KM

Ponuđeni popust

Cijena ponude sa uključenim popustom bez PDV-a u KM

Cijena ponude sa uključenim popustom i PDV-om u KM

1.

Shot d.o.o. Zenica

9.000,00

-

9.000,00

10.530,00

 

5. da je Komisija ionudu ponuđača „8NOT" (J.o.o. Zenica ocijenila kao prihvatljivu, ponuđač je dostavio sve kvalifikacione dokumente propisane tenderskom dokumentacijom na propisan način, te tehnička specifikacija ponuđene robe zadovoljava uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu provedenog otvorenog postupka za nabavku opreme za potrebe JTaboratorije za vještačenje kompjuterskih sistema na osnovu kriterija „najniža cijena", ponuda ponuđača „8NOT" D.o.o. Zenica odabrana je kao najpovoljnija sa ukupnom cijenom ponude sa PDV-om od 10.530,00 KM.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Agencije nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke, te je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Na osnovu prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Nikole Tesle bb, Istočno Sarajevo.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: