Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada drenaže i gabionskog zida na klizištu u ulici Omera Maslića

Datum objave: 08.05.2018. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

792-1-3-26-5-16/18Broj obavještenja o nabavci 792-1-3-26-3-23/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KAKANJ
IDB/JIB 4218305690007
Kontakt osoba Marijana Tomičić
Adresa Ulica branilaca
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-812
Faks (032) 771-812
Elektronska pošta opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa www.kakanj.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje palijativnih mjera na klizištima na području općine Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje palijativnih mjera na klizištima na području općine Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 44163112-8 Drenažni sistem
  45111240-2 Radovi na drenaži terena
  45112500-0 Zemljani radovi
  45231112-3 Postavljanje sistema cijevi
  44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
  44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
  45232451-8 Drenažni i površinski radovi
  44111200-3 Cement
  38421100-3 Vodomjeri
  45231110-9 Građevinski radovi polaganja cijevi
  44114220-0 Betonske cijevi i pribor
  45246200-5 Radovi na zaštiti obale rijeke
  44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli
  45252125-0 Radovi nasipavanja kamenom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada drenažnog sistema na klizištu Hendek Tršće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada drenažnog sistema na klizištu Hendek Tršće

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeni u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25870,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeni u Tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Tršće, Općina Kakanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Zanat d.o.o. 4218163700000 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


30800,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

30800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.4.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja AB potpornog zida i drenaže na klizištu u naselju Kraljeva Sutjeska

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja AB potpornog zida i drenaže na klizištu u naselju Kraljeva Sutjeska

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24870,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Kraljeva Sutjeska, općina Kakanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Zanat d.o.o. 4218163700000 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


29109,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

29109,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.4.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29109,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29109,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada drenaže i gabionskog zida na klizištu u ulici Omera Maslića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada drenaže i gabionskog zida na klizištu u ulici Omera Maslića

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15870,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Kakanj, ulica Omera Maslića

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Zanat d.o.o. 4218163700000 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


17580,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

17580,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.4.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17580,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17580,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
792-1-3-26-5-16/18
PODIJELI: