Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge izrade manjih građevinskih projekata

Datum objave: 08.05.2018. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 07.05.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-55/18

Datum: 26.04.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 7. stav 1. alineja 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15 i 11/15), te na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), i člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade manjih građevinskih projekata

 

I.

Kao najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, koji je pokrenut Odlukom, broj: 02-020-51/18 od 11.04.2018. godine, a kojeg provodi Opština Oštra Luka za Nabavku usluga izrade manjih građevinskih projekta, izabran je ponuđač Javno preduzeće „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA" Prijedor.

 

II.

Ugovor o nabavci usluga u postupku direktnog sporazuma iz tačke I. ove Odluke zaključiće se sa ponuđačem Javno preduzeće „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA" Prijedor u iznosu od 5.128,20 KM bez PDV-a, odnosno 6.000,00 KM sa pDv-om.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Opštine Oštra Luka i u „Službenom glasniku opštine Oštra Luka".

 

Obrazloženje

Postupak predmetne javne nabavke proveden je postupkom direktnog sporazuma za dostavljanje ponuda, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15 i 11/15), i ostalim pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki. Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom ugovornog organa, broj: 02-020-51/18 od 11.04.2018. godine.

Zahtjev za dostavljanje ponude (referenca, broj: 02-404-29/18) upućen je pismenim putem na adresu poslovnog subjekata: Javno preduzeće „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA " Prijedor.

Komisija za javne nabavke zasjedala je 26.04.2018. godine, te je izvršila evaluaciju pristiglih ponuda. Utvrđeno je da je dostavljena jedna ponuda, i to od ponuđača: Javno preduzeće „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA" Prijedor - takođe, ova ponuda je validna. Ista je evidentno i prva u rangu ponuda.

Komisija je dala preporuku Načelniku opštine da se može dodatno istražiti tržište, ili takođe, da se ugovor za nabavku usluga iz tačke II. ove Odluke, s obzirom da je ispoštovan minimum uslova iz člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, može dodijeliti ponuđaču Javno preduzeće „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA" Prijedor, kao ponuđaču koji je dostavio najpovoljniju ponudu.

U skladu sa prethodno navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: