Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Računari i računarska oprema

Datum objave: 09.05.2018. 12:50 / Izvor: Akta.ba, 07.05.2018.

Broj predmeta: 13-000511/18

Datum,17.4.2018. godine.

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 i 28/12, 22/17), u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zalisnika o pregledu i ocjeni ponuda, sa preporukom Komisije broj: 13-000511/18 od 16.04.2018. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

U provedenom otvorenom postupku za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „PRINTEX" d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 678,60 KM

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda, konstatovala da je do momenta otvaranja, pristigla jedna ponuda i to ponuđača: „RKŠTEH" d.o.o. Sarajevo. Sastavni dio odluke čini zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača prihvatljiva sa aspekta načina i pripreme i dostave ponude, te da je ponuđač kvalifikovan, odnosno da je ponuda koju je dostavio u skladu sa zahtjevima postavljenim tenderskom dokumentacijom. Izvršena je računska kontrola ponude i utvrđeno je da nije bilo računskih grešaka. Komisija za nabavke je utvrdila da je ponuda u okvirima procijenjene vrijednosti nabavke, te je dala preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa kriterijumom tražene cijene.

 

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke Kancelarije gradonačelnika – Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH, broj- 13-00051/18 od 13.02.2018. godine. Obavještenja o nabavci broj; 1157-1-1-141-3-182/18 objavljen na portalu javnih nabavki dana 23.02.2018. godine, specifikacije roba i ponude najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će biti izvršeno iz kapitalnog Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu sa organizacionog koda 11020007 - Sekretarijat Vlade i ekonomskog koda 821300, šifra projekta: 7276, naziv projekta: „Nabavka računarske i druge opreme."

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH». 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Podod jeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: