Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

LED TV

Datum objave: 11.05.2018. 13:52 / Izvor: Akta.ba, 09.05.2018.

Broj: 02-14-349/18

Datum: 7.05.2018.godine.

 

Na osnovu člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/10) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98 i 48/99), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku, Općinski načelnik donosi

 

RJEŠENJE

o Izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Za najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe „Nabavka LED TV", po provedenom konkurentskom postupku s namjerom provođenja e-aukcije,izabran je sljedeći ponuđač: „FIXIT" d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom od 1.215,63 KM (sa PDV-om)

2. Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za zajedničke poslove Općine Novo Sarajevo.

 

Obrazioženje

Postupak javne nabavke „Nabavka LED TV", proveden je putem konkurentskog postupka sa namjerom provođenja e-aukcije , a pokrenut je na osnovu Zaključka Općinskog načelnika broj: 02-14-349/18 od 29.03.2018. god.

Obaviještenj e o javnoj nabavci broj: 935-7-1-47-3-39/18, poslano je na objavu na Portal javnih nabavki. U periodu koji je ostavljen za podnošenje ponuda, od strane ponuđača je nije bilo zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, kao i ni produženja roka za podnošenje ponuda.

Komisija za javnu nabavku roba je imenovana Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-14-349/18 od 29.03.2018. god.

U predmetnom postupku utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

Iz Zapisnika sa otvaranja ponuda Komisije za javnu nabavku je vidljivo da je dana 26.4.2018 god. Komisija izvršila javno otvaranje blagovremeno prispjele sljedeće 2 ponude:

R. br.

Naziv i sjedište ponuđača

Broj prijemnog

protokola

Ukupna ponuđena cijena sa PDV-om i popustom

1.

„FIXIT" d.o.o. Sarajevo

1

1.947,52 KM

2.

,,DOMOD" d.o.o.Sarajevo

2

1.999,53 KM

 

Zapisnik sa otvaranja ponuda je isti dan poslan elektronskom poštom ponuđačima.2.1z Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku roba je vidljivo da se Komisija sastala dana 26.4.2018 god., radi pregleda i ocjene ponuda, odnosno da bi utvrdila da li ponuđači ispunjavaju uslove koji su traženi tenderskom dokumentacijom (lična sposobnost,sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti), te je Komisija konstatovala da su ponude prihvatljive i u skladu sa zahtijevnim u tenderskoj dokumentaciji.

 

Komisija za javnu nabavku je unijela u sistem e-nabavke sve prihvatljive ponude i zakazala E-aukciju za 30.4.2018 god. u 12,00 sati, shodno Pravilniku o uslovima i načinu korištenja E-aukcije.

Komisija je sačinila rang listu ponuđača koji će učestvovati na E-aukcij i , na osnovu iznosa iskazanih u ponudama bez PDV.

R. br.

Naziv i sjedište ponuđača

Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a

1.

„FIXIT" d.o.o. Sarajevo

1.687,62 KM

2.

„DOMOD" d.o.o.Sarajevo

1.709,00 KM

 

Ugovorni organ je od Agencije za javne nabavke zaprimio Izvještaj o toku i završetku e-aukcijie. Konačnu Rang listu ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji:

R.

br.

Naziv i sjedište ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a

1.

„FIXIT" d.o.o. Sarajevo

1.039,00 KM

2.

„DOMOD" d.o.o.Sarajevc

1.077,00 KM

 

Komisija jednoglasno predlaže Općinskom načelniku da donese Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da ponuđaču „FDCrT" <Lo.o. Sarajevo" dodijeli Ugovor, na osnovu kriterija „najniža cijena", u ukupnom iznosu ponude od 1.215,63 KM ( sa FDV-om).

U postupku donošenja ovog Rješenja, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualnno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen jednoglasno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana na osnovu čl. 69 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BIH, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana prijema.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi, u skladu sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: