Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Bifazični defibrilator za potrebe funkcionalne dijagnostike

Datum objave: 12.05.2018. 11:42 / Izvor: Akta.ba, 09.05.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

SARAJEVO

UL. Branislava Đurđeva br. 12.

 

Broj: 01-05-452-Od/18

Sarajevo, 08.05.2018godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Službene novine Federacije BiH broj 70/07 i 28/14), člana 24. Pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Službene novine Federacije BiH broj 38/08), člana 64. stav (1) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), po Preporuci Komisije za javne nabavke broj 01-05-452/18 od 08.05.2018.godine

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača -javna nabavka roba: jedan bifazični defibrilator (broj nabavke Instituta:01-05-452/18)

 

I.

U postupku javne nabavke robe: jedan bifazični defibrilator, evidencijski broj nabavke u Planu javnih nabavki: 2 (dva), po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda (broj Obavijesti o nabavci na portalu javnih nabavki 865-7-1-15-3-318 od 04.04.2018.godine), prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj 01-05-452/18 od 08.05.2018.godine, te se kao najpovoljniji ponuđač odabire: „EMEDING" privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, adrsa: Azize Šaćirbegović bb (poslovni objekt 6) Sarajevo, za cijenu od : 6.250,00 (šesthiljadadvijestotinepedeset i 00/100) KM bez uključenog PDV-a, odnosno 7.312,50 (sedamhiljadatristotinedvanaest i 50/100) KM sa uključenim PDV-om od 17%.

 

II.

Ponuđač iz točke I. ove Odluke, ocijenjen je kao najpovoljniji, jer ispunjava formalno pravne uvjete i zahtjeve ugovornog tijela i kvalifikacijske uvjete definirane u tenderskoj dokumentaciji, a u skladu s kriterijem za dodjelu ugovora (najniža cijena) ponudio je najnižu cijenu, a nakon provedenog postupka E-aukcije dana 26.04.2018.godine.

 

III.

Prijedlog ugovora dostaviti će se izabranom ponuđaču u skladu s propisima u Zakonu o javnim nabavkama.Izabrani ponuđač dužan je dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 5 (pet) dana od dana kada bude obavješten od strane ugovornog tijela o rezultatima postupka javne nabave, a prema tački 3.1.1 tenderske dokumentacije.

 

IV.

 

Ova Odluka dostaviti će se svim ponuđačima koji su dostavili ponude, te će se objaviti na i na internet stranici Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u skladu se odredbama člana 36. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14).

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Plana javnih nabavki Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja broj U.O. -351/12-1/17 od kojeg je donio Upravni odbor Instituta dana 28.12.2018.godine, donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-05-452/18 od 29.03.2018.godine, te je istom Odlukom i imenovana Komisija za provođenje postupka.

Javna nabavka sukladno Planu javnih nabavki (evidenciski broj: 2) provedena je u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa procjenjenom vrijednosti nabavke od 10.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, prema kriteriju najniže cijene uz održavanje E-aukcije sukladno Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (SI. glasnik BiH broj 66/16 od 06.09.2016. godine).

Obavijest o nabavi objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 04.04.2018.godine broj 865-7-1-15-3-318 od.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je 19.04.2018.godine u 13.30 sati, a provedeno je od komisije za javne nabavke, a nakon čega su zapisnici o prijemu ponuda i otvaranju ponuda dostavljeni ponuđačima koji su dostavili ponude.

Komisija za javne nabavke provela je postupak, te je utvrđeno daje tendersku dokumentaciju preuzelo 16 (šesnaest) gospodarskih subjekata - privrednih društava, a 2 (dva) ponuđača su dostavila ponude i obje su bile blagovremene, te su ponude prema redoslijedu prijema nakon otvaranja ponuda sljedeće:

Broj protokola

Redni

broj

kuverte

po

zaprima

nju

Naziv

ponuđača

Omotnica

sa

ponudom

ispravno

zatvorena

( DA/NE)

Datum i sat zaprimanja

01-05-530/18

1.

EMEDING d.o.o. Sarajevo

DA

18.04.2018.godine u

09.30 sati

01-05-534/18

2.

D.O.O." DERBY TRADE „Brčko

DA

19.04.2018.godine u 08.54 sati

 

Nakon izvršenog preliminarnog pregleda i ocjene ponuda Komisija za javne nabavke utvrdila je da sve ponude ispunjavaju formalno pravne uvjete i zahtjeve ugovornog tijela i kvalifikacijske uvjete definirane tenderskom dokumentacijom, te da su svi ponuđači koji su dostavili ponude tendersku dokumentaciju preuzeli sa sustava E-nabavke ondnosno portala javnih nabavki.

 

Nakon toga zakazana je i održana dana 26.04.2018.godine u 14.50 sati E-aukcija nakon koje je Institut kao ugovorni organ zaprimio Izvješće o E-aukciji koje je dalo konačnu rang listu ponuđača po kriteriju najniže cijene:

1. EMEDING Đ.O.O. (ID broj 4200934120004).....................................6.250,00 KM;

2. DERBY TRADE D.O.O. (ID broj 4600044980004)............................6.290,00 KM;

Sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 01-05-452/18 od 08.05.2018.godine koji je dostavljen direktoru Instituta, preporučeno je da se kao najpovoljnjiji ponuđač po kriteriju najniže cijene izabere ponuđač : EMEDING d.o.o. Sarajevo (adresa: Azize Saćirbegović bb -PO-6, Sarajevo) a sa cijenom kao u izreci ove odluke, a koja je konačna cijena nakon provedene E-aukcije prema Izvještaju koji je primio Institut kao ugovorno tijelo.

Nakon provedenog postupka, te analizom dostavljene dokumentacije i izvještaja Komisije, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke provela postupak sukladno odluci o imenovanju, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača ( formalno - pravni uvjeti i zahtjevi kako su definirani tenderskom dokumentacijom), te dala izvještaj o radu i preporuku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i podzakonskim aktima te aktima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Izabrani ponuđač odabran je po kriteriju najniža cijena (član 64. ZJN BiH) sukladno ponudi broj : ECP-086/18 od 16.04.2018.godine kao i rezultatima provedene E-aukcije.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja a primjenjujući odredbe člana 88. i 89. Zakona o Javnim nabavkama BiH, odredbe Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (SI. glasnik BiH broj 66/16) i člana 70. Zakona o Javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Prilog ove Odluke je i Zapisnik o pregledu i ocjeni i pregledu ponuda od 07.05.2018.godine sa svojim prilozima.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovu Odluku svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku može uložiti žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja.

Žalba se podnosi u četiri (4) primjeraka direktoru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja pismenim putem i to preporučenom pošiljkom ili izravno na protokolu Instituta.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: