Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Upravljanje i održavanje Otvorene pijace za promet stoke (stočna pijaca) u Strojicama

Datum objave: 14.05.2018. 12:53 / Izvor: Akta.ba, 14.05.2018.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 36. Statuta opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“, broj: 12/17), Skupština opštine Šipovo na 17.sjednici održanoj dana 27.4.2018. godine, donijela jeO D L U K U

o davanju na upravljanje i održavanje Otvorene pijace za promet stoke (stočna pijaca) u StrojicamaI

Opština Šipovo daje JKP „ Šipovo“ d.o.o. Šipovo na upravljanje i održavanje Otvorenu pijacu za promet stoke (stočna pijaca) u Strojicama, Opština Šipovo, na parceli označenoj kao k.č. broj 672/1, K.O. Lipovača, upisano u list nepokretnosti broj 275, ukupne površine 1597 m2. 

II

Upravljanje i održavanje nepokretnosti iz tačke I ove odluke, JKP „Šipovo“ d.o.o. Šipovo dužno je da vrši na način i pod uslovima propisanim Zakonom o komunalnim djelatnostima i opštim aktima Opštine Šipovo koji regulišu predmetu oblast.


III 

Preduzeće kome je povjereno upravljanje i održavnje pijace dužno je obezbijediti ispravnost i čistoću opreme i uređaja na istim, a po isteku radnog vremena pijace, prostor pijace očistiti i urediti, te ukloniti.

IV

Uslovi i način korišćenja nepokretnosti iz tačke I ove odluke biće regulisani ugovorom između Opštine Šipovo i JKP „Šipovo“ d.o.o. Šipovo, te se ovlašćuje načelnik Opštine Šipovo da zaključi ugovor o upravljanju i održavnju pijace iz tačke I ove odluke.


V

Predaju objekta na korišćenje iz tačke I ove odluke, izvršiće Komisija, koju će imenovati Načelnik Opštine Šipovo.

VI

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi odluka kojima je stočna pijaca u Strojicama bila data na upravljanje i održavanje JKP „Lisina „ a.d. Šipovo, broj: 01-023-88/04 od 10.9.2004. godine.

VII

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Šipovo“. 


SKUPŠTINA OPŠTINE ŠIPOVO 


Broj: 02-020-47/18

Datum, 27.4.2018. godine

 

PREDSJEDNIK,
Milan Plavšić,s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: