Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ušne markice za obilježavanje svinja

Datum objave: 14.05.2018. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2018.

Broj: ODL- 01-14-5-482-9/18.

Mostar, 10.05.2018.

 

Na temelju članka 70. stavak 1. 3. i 6. i članka 89. stavak 3. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14., u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, broj: 01-02-2-71-1/17. od dana 19.01.2017. godine i preporuke Stalnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, imenovanog Rješenjem broj: RJ01-14-5-44/18. od 10.01.2018. godine, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu roba, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u konkurentskom zahtjevu za „Ušne markice za obilježavanje svinja"

 

Članak 1.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva, sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-14-5-482-8/18. od dana 10.05.2018. godine, te se Ugovor za javnu nabavu roba „Ušne markice za obilježavanje svinja" dodjeljuje poduzeću GANGES d.o.o. DOBOJ u vrijednosti od 12.792,00 KM bez PDV-a.

 

Članak 2.

Ugovor o javnoj nabavi roba, navedenih člankom 1. ove Odluke, potpisati će spomenuti ponuditelj u roku od 10 dana, računajući od dana kada bude obaviješten o izboru najpovoljnije ponude, sukladno članku 71. stavak 2. Zakona.

 

Članak 3.

U skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona, Federalni agromediteranski zavod Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj web stranici: www faz.ba i to istovremeno sa upućivanjem Odluke ponuditelju koji je učestvovao u postupku.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Federalni agromediteranski zavod Mostar (u daljnjem tekstu: Zavod), je sukladno članku 88. Zakona, pokrenuo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj: ODL-01-14-5-482-2/18. od 16.04.2018. godine, za nabavu roba: "Ušne markice za obilježavanje svinja".

Na stranici javnih nabava "E- NABAVE", objavljena je Obavijest o nabavi broj: 345-7-1-5-3-2/18 od dana 17.04.2018. godine.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

Rok za podnošenje ponuda bio je 03.05.2018. godine do 11,00 sati, a javno otvaranje ponuda održano je istog dana u 11,30 sati.

Za provođenje procedure postupka predmetne nabave, imenovano Povjerenstvo je dana 10.05.2018 godine, Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda (u daljnjem tekstu Zapisnik) utvrdilo:

- da je do utvrđenog roka za otvaranje ponuda, pravovremeno u zapečaćenoj koverti, pristigla 1 ponuda ponuditelja i to:

- GANGES d.o.o. DOBOJ

- daj e ponuda ponuditelja Ganges d.o.o. Doboj, prihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, kao i ocjenu prispjele ponude, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju a uzimajući u obzir kriterij najniža cijena, nesporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen.

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Redni

broj

Naziv ponuditelja

Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a

Ponuđeni

popust

1.

Ganges d.o.o. Doboj

12.792,00

-

Temeljem gore navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) i članka 89. stavak (3) Zakona, direktor Zavoda prihvatio je preporuku Povjerenstva, pa je odlučeno kao u izrijeku ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, u roku od (5) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog tijela, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može^iti manji od tri (3) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: