Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge nadogradnje postojeće web stranice i razvoja baze podataka za ljubušku dijasporu

Datum objave: 15.05.2018. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 15.05.2018.

B o s n a i H e r c e g o v i n a

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA LJUBUŠKI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-1051-9/18

Ljubuški, 09. svibnja 2018. godine

 

Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1051-8/18 od 08. svibnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge nadogradnje postojeće web stranice i razvoja baze podataka za ljubušku dijasporu'', Općinski načelnik d o n o s i

 

ODLUKA

o dodjeli ugovora

 

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu, broj: 02-05-1051-8/18 od 08. svibnja 2018. godine, te se ugovor za javnu nabavu ''Nabava usluge nadogradnje postojeće web stranice i razvoja baze podataka za ljubušku dijasporu '' dodjeljuje ponuditelju Click design, vl. Slaven Planinić, Nikole Kordića 13, 88320 Ljubuški, Ponuda broj: 1/18 od 04. svibnja 2018. godine, za ponuđenu cijenu od 5.000,00 KM bez PDV-a.

Članak 2.

Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju Click design, vl. Slaven Planinić.

Članak 3.

Za realiziranje ove Odluke zadužena je Stručna služba za poslove Općinskog načelnika.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.ljubuski.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom Općinskog načelnika Općine Ljubuški o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-05-1051-1/18 od 30. travnja 2018. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 02-05-1051-2/18 od 30. travnja 2018. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 5.000,00 KM. Poziv za dostavu ponudi upućen je dana 02. svibnja 2018. godine ponuditelju Click design, vl. Slaven Planinić

Isti je dostavio svoju ponudu pravovremeno i uredno.

Povjerenstvo je sačinilo Rang listu pristiglih prihvatljivih ponuda:

Naziv ponuditelja

Iznos ponude u KM sa eventualnim popustom bez PDV-a

Osvojena pozicija

Click design, vl. Slaven Planinić

5.000,00 KM

1.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno dalo ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz Poziva za dostavu ponuda.

Postupak za odabir najpovoljnijeg ponuditelja zasniva se na kriteriju najniža cijena.

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor najkasnije u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke, a žalba nije dopuštena.

 

Općinski načelnik

Nevenko Barbarić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: