Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje motornih vozila iz VW programa nakon isteka jamstvenog roka (Poslovno područje 3)

Datum objave: 15.05.2018. 12:57 / Izvor: Akta.ba, 15.05.2018.

Hrvatska pošta Mostar

 

Uprava Društva

Direktor-predsjednik Uprave

Dj.br: 10-1-21-1925-13/18

Mostar, 10.05.201 S.godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, na 112. sjednici dana 10.05.2018. donijela je

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora - okvirni sporazum

 

1. Prihvaća se preporuka Povjerenstva za provođenje otvorenog postupka izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar, Lot 4 - Održavanje motornih vozila iz VW programa nakon isteka jamstvenog roka (Poslovno područje 3)

 

2. Ugovor se dodjeljuje ponuditelju: Mikron Buljan d.o.o. Livno

 

3. Nakon što ova odluka postane pravosnažna, sa izabranim ponuditeljem sklopit će se okvirni sporazum na razdoblje od dvije godine i maksimalno predviđenom vrijednosti u iznosu od 8.800,00 KM bez PDV-a sukladno uvjetima nadmetanja odnosno prihvaćenoj ponudi.

 

4. Ova Odluka objavit će se na internet/web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem iste sudionicima u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Nakon raspisanog otvorenog postupka objavljenog na Portalu javne nabave br. 286-1-2-5-3-9/1 16 3. 2018. u postupku izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar, Lot 4 - Održavanje motornih vozila iz VW programa nakon isteka jamstvenog roka (Poslovno područje 3), ponude su dostavili sljedeći ponuditelji:

1. Mikron Buijan d.o.o. Livno, čija cijena ponude iznosi 3.667,95 KM s PDV-om

2. M.R.M.export-import.d.o.o. Ljubuški, čija cijena ponude iznosi 7.130,79 KM s PDV-om

3. AC Krželj d.o.o. Livno, čija cijena ponude iznosi 4.773,02 KM s PDV-om

 

Pristupilo se pregledu opće i tehničke dokumentacije ponuditelja i utvrđeno ie da: Ponuda ponuditelja Mikron Buljan d.o.o. Livno, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva prihvatljiva za ugovorno tijelo i može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima Obavijesti o nabavi, odnosno tenderskoj dokumentaciji.

 

Ponuda ponuditeija, M.R.M,export-import.d.o.o. Ljubuški, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva prihvatljiva za ugovorno tijelo i može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima Obavijesti o nabavi, odnosno tenderskoj dokumentaciji.

 

Sukladno točki 9.5.1. i 9. 5.2. pod b) tenderske dokumentacije koja glasi: „Ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos". Sukladno tome, izvršena je ispravka cijene tako da umnožak procijenjene količine i jedinične cijene bez PDV-a iznosi 841,28 KM bez PDV-a. a ne 841,24 kako je navedeno. Sukladno tome ukupna cijena u KM bez PDV-a iznosi 6.094,73.

 

Ponuditelj je dana 24. 4. 2018. dostavio suglasnost sa ispravkom greške evidentiranu pod djelovodnim brojem (10-1-21-1925-5/18)

 

Ponuda ponuditelja, AC Krželj d.o.o .Livno, ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, te je kao takva ne prihvatljiva za ugovorno tijelo i ne može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima Obavijesti o nabavi, odnosno tenderskoj dokumentaciji. Ponuditelj nije ispunio uvjet iz točke 7.4.2. podtočka a) TD tj. nije dostavio potvrde primatelja usluga o izvršenim uslugama.

 

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja temelji se na kriteriju najniža cijena sukladno članku 64. stavak 1 pod b) Zakona

 

Na temelju vrednovanja prihvatljivih ponuda, Rang list prihvatljivih ponuda ponuditelja za:

 

Lot 4 - Održavanje motornih vozila iz VW programa nakon isteka jamstvenog roka (Poslovno područje 3)

 

1. Mikron Buljan d.o.o. Livno, čija cijena iznosi 3.667,95 KM s PDV-om

2. M.R.M. export - import d.o.o. Ljubuški, čija cijena iznosi 7.130,79 KM s PDV-om

 

Postupajući po preporuci Povjerenstva utvrđeno je da je za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i usluge održavanja vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar, Lot 4 - Održavanje motornih vozila iz VW programa nakon isteka jamstvenog roka (Poslovno područje 3), izabran Mikron Buljan d.o.o. Livno, jer je sukladno kriteriju imao najpovoljniju ponudu.

Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sukladno čl.101. st.1 t.d) Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se ulaže u pisanoi formi Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog tijela na način propisan čl.99 Zakona o javnim nabavama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: