Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oglašavanje u dnevnoj štampi na hrvatskom jeziku - latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku i distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovin

Datum objave: 15.05.2018. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 15.05.2018.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14) i člana 8. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH br. 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14), na preporuku Komisije za javne nabavke od 03.04.2018. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 19. sjednici održanoj 10.05.2018. godine, donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

(1) Ugovor o nabavci usluga - oglašavanja u dnevnoj štampi na hrvatskom jeziku - latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku i distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovine LOT 2 izvršen primjenom ponovnog otvorenog postupka za dostavu ponuda broj: 07-2-16-3-405-1/18 od 12.04.2018. godine dodjeljuje ponuđaču „Večernji list BH" d.o.o. Kralja Zvonimira br. 13, 88 000 Mostar, po ponuđenoj cijeni od 32.145,98 KM sa popustom i PDV za oglašavanje u dnevnim novinama „Večernji list".

(2) Ponuda ponuđača iz stava 1. ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i sadrži prihvatljivu cijenu koja je u okvirima budžeta planiranog za predmetne usluge.

(3) Ponuđaču iz stava (1) ove odluke, će biti dodjeljen okvirni sporazumu skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

(4) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazlož enje

Postupak javne nabavke proveden je putem ponovnog otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Javnih nabavki, broj obavještenja: 794-1-2-98-3-8/18 od 19.04.2018. godine. Primljena je samo jedna ponuda ponuđača, „Večernji list BH" d.o.o. Mostar.

Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 07-2-16-3-145-2/18 od 15.02.2018. godine izvršila je pregled i ocjenu ponude (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-2-16-3-405-6/18 od 07.05.2018. godine je u prilogu ove odluke) i uputila preporuku Centralnoj izbornoj komisiji BiH za izbor najpovoljnijeg ponuđača „Večernji list BH" d.o.o. Mostar po ponuđenoj cijeni od 32.145,98 KM sa popustom i PDV za oglašavanje u dnevnim novinama „Večernji list".

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Centralnoj izbornoj komisiji BiH u pisanoj formi u tri primjerka neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od deset dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 07-2-16-3-405-8/18

Sarajevo, 10.05.2018. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: