Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata institucija Bosne i Hercegovine

Datum objave: 16.05.2018. 08:47 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Rroj: 01-16-11-16-28 /18

Datum. 30.04.2018

 

Na osnovu člana 64. stav (1] tačka [b] i člana 70. st. (1), (3) i [6] Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata institucija Bosne i Hercegovine, direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata institucija Bosne i Hercegovine

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata institucija Bosne i Hercegovine, dodjeljuje se izabranom ponuđaču ,,EKO - TIM" d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 9.981,93 KM sa popustom bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1)          Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

(2)          Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 4 (četiri) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema tački E. 5) tenderske dokumentacije.

(3)          U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko-materijalne poslove, Odsjek za vozni park i održavanje radnih prostorija, Odsjek za podršku pravosudnim institucijama BiH i Odsjek za podršku institucijama BiH u Mostaru Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11-16-6/18 od 22.03.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 25.641,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci broj 618-7-2-23-3-14/18 od 22.03.2018. godine su objavljeni na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke [broj 01-16-11-255/18 od dana 30.01.2018. godine).

Komisija za javne nabavke je dana 26.04.2018. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku.

 

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- daje ukupan broj pristiglih ponuda 7 (sedam)

- da je blagovremeno zaprimljeno 7 (sedam) ponuda

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

- a su ponude ponuđača ,,EKO - TIM" d.o.o. Sarajevo, "EKO-MEDIC" d.o.o.Sarajevo, "EKO-BEL" d.o.o. Laktaši, VEGA-MIX SAN1TACIJA d.o.o. Tuzla, „DEZITOX-SANITARCI" d.o.o. Sarajevo, „SANITACIjA" d.o.o. Sarajevo i „KRISTAL" d.o.o. Sarajevo

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine uz saglasnost oba zamjenika direktora nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniže cijene".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije u roku od 5 (pet] dana od dana prijema ove odluke.

 

Direktor Dragan Brković

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: