Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sitni alat

Datum objave: 16.05.2018. 09:04 / Izvor: Akta.ba, 14.05.2018.

TOPLANE SARAJEVO

UPRAVA

 

Broj: 03-03-01-650/18

Sarajevo, 14.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1, tačka b, člana 25 i člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/1-4), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 16/18/5 od 10.05.2018. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku –

NABAVKA SITNOG ALATA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 16/18/5 od 10.05.2018. godine i ugovor za javnu nabavku nabavka sitnog alata - KZ 16/18 dodjeljuje ponuđaču:

 

INTER-COM d.o.o. Zenica

 

prema ponudi broj: 1897/18 od 04.05.2018. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od: 9.964,67 KM kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio ponudi).

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, najkasnije u roku od 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplane-sa.co.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. 

 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-540/18 od 17.04.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-92-3-36/18 poslato je na objavu dana 17.04.2018. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 17.04.2018. godineu 14:31 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-541/18 od 17.04.2018. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 20 (dvadeset) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba).

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenim kovertama pristigle sljedeće ponude:

1. UNIORTEHNA d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1893/18 datum 04.05.2018. godine u 10:43 sati.

2. INTER-COM d.o.o. Zenica, broj protokola 1897/18 datum 04.05.2018. godine u 11:03 sati.

 

Dana 04.05.2018. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije,

Komisija je utvrdila da 1 (jedna) ponuda ispunjava formalno - pravne i tehničke zahtjeve ugovornog organa i to:

1. INTER-COM d.o.o. Zenica

odnosno daje prihvatljiva za ugovorni organ i da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

 

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e-aukcije, ali se shodno članu 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e - aukcije („ Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, e - aukcija ne može zakazati i postupak se okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 10.05.2018. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 16/18/5 od 10.05.2018. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 16/18/4 od 10.05.2018. godine, Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 16/18/3 od 10.05.2018. godine, u postupku javne nabavke nabavka sitnog alata - KZ 16/18.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda2 (dvije).

- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da je ponuda ponuđača: INTER-COM d.o.o. Zenica prihvatljiva.

- da je ponuda ponuđača UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva za ugovorni organ sa aspekta kompletnosti, ispunjenja uslova i zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, iz sljedećih razloga:

 

1. UNIOR TEHNA d.o.o. Zenica, iz sljedećih razloga:

- ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio ovjerenu izjavu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) Aneks 6 kako je traženo tačkom 7.1., podtačkoin 7.1.2. tenderske dokumentacije,

- ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio ovjerenu izjavu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) Aneks 7 kako je traženo tačkom 7.6., podtačkom 7.6.1. tenderske dokumentacije

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena te daje rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. „ INTER-COM " d.o.o. Zenica,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 9.964,67 KM bez uračunatog PDV-a

 

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za nabavku sitnog alata se dodjeljuje ponuđaču:

„ INTER-COM " d.o.o. Zenica sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 9.964,67 KM bez uračunatog PDV-a, kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Direktor

Admir Ddžubur

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: