Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Tekuće održavanje motornog vozila marke BMW u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadnohercegovačkoj županiji

Datum objave: 16.05.2018. 09:32 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

PREDSJEDNIŠTVO

SEKRETARIJAT/TAJNIŠTVO

 

Broj: 11-16-6-1386-29/18

Sarajevo, 14.5.2018.godine

 

 

U skladu sa članom 64. stav (1) tačka a), članom 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (»SI- glasnik BiH“, broj 39/14), člana 8.,stav 2.,pod c) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke(„Sl. glasnik BiH“, broj 103/14), na Preporuku Komisije za nabavu broj: 11-16-6-1386-23/18 od 11.5.2018. godine, i člana 6. Odluke o organizaciji Sekretarijata Predsjedništva BiH,broj:01-50-1-1497-44/13 od 8.5.2013.godine (Službeni glasnik ВШ broj: 41/13),generalni sekretar,donosi.

 

ODLUKU

za izbor najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje motornih vozila marke BMW u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadnohercegovačkoj županiji, LOT 2

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavke, broj: 11-16-6-1386-23/18 od 11.5.2018. godine, te se Okvirni sporazum za tekuće održavanje motornih vozila marke BMW u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadnohercegovačkoj županiji, LOT 2, dodjeljuje ponuđaču UNITRADE d.o.o Ljubuški, ponuda broj: 2604-2/2018 od 26.4.2018.godine, za ponuđenu cijenu za rezervne dijelove 2.368,98 KM sa popustom i normu sata 21,37 KM, a sve bez uključenog PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču UNITRADE d.o.o Ljubuški, protekom roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjel za javne nabavke i logistiku, Odjel za transport i Odjel za ekonomsko finansijske poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici istovremeno s upućivanjem svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje i opravku motornih vozila u Sarajevu, Hercegovačko- neretvanskom kantonu, Zapadnohercegovačkoj županiji i Banja Luci, zaključivanjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem, na period od 12 (dvanaesti mieseci bror 11-6-6-1386-1/18 od 5.4.2018.godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke po LOT-ovima iznosi:

LOT 1- tekuće održavanje motornog vozila marke ,,BMW“ u Sarajevu, iznosi 7.900,00 KM bez uključenog iznosa PDV-a;

LOT 2 - tekuće održavanje motornog vozila marke ,,BMW“ u Hercegovačko - neretvanskom kantonu i Zapadnohercegovačkoj županiji, iznosi 10.600,00 KM, bez uključenog iznosa PDV-

LOT - tekuće održavanje motornog vozila marke ,,BMW“ u Banja Luci iznosi 13.600 00 KM, bez uključenog iznosa PDV-a;

Obaviještenje o javnoj nabavci broj: 926-1-1-98-3-12/18 poslan je na objavu dana 5.4.2018.godine.

Po Izvještaju o preuzimanju tenđerske dokumentacije od strane ponuđača, istu su preuzeli:

 • Ponuđač: t druženje "Balkanske istraživačke mreže"
 • Ponuđač: BBS Europe
 • Ponuđač: ekapija doo
 • Ponuđač: Unitrade doo
 • Ponuđač: Apolo d.o.o.
 • Ponuđač: GUMA M d.o.o
 • Ponuđač: AUTO START d.o.o

Komisija za nabavke imenovana je Odlukom o imenovanju komisije za nabavke Predsjedništva BiH, broj: 11-16-6-665-1/15 od 10.3.2015 godine.

Komisija za nabavke dostavila je dana 14.5.2018.godine izvještaj o radu broj: 11-16-6-1386-25/18 od 11.5.2018.godine, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje motornih vozila marke ,,BMW“ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadnohercegovačkoj županiji, LOT 2 broi 11-16-6-1386-23/18 od 11.5.2018.godine.

U postupku po izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 • daj e ukupan broj pristiglih ponuda 2;
 • da je blagovremeno zaprimljeno 2;
 • da je neblagovremeno zaprimljena 0 ponuda;
 • da su ponude ponuđača: Apolo d.o.o Mostar i Unitrade d.o.o Ljubuški prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima utvrđenim u Tenderskoj dokumentaciji.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac institucije nije našao nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.           J

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

 

Naziv / ime ponuđača

Podkriterij

Cijena

Podkriterij Norma sat

UKUPAN BROJ BODOVA

 

 

Broj bodova

Broj bodova

1.

Unitrade d.o.o Ljubuški

75

23,40

98,40

2.

Apolo d.o.o Mostar

53,8

25

78,8

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, zbog ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavještenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji kako

          

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najlasnije u toku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: