Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge čišćenja, dezinfekcije, dopunjavanja vanjskih jedinica odgovarajućim freonom i eventualnom zamjenom potrošnih dijelova na 19 klima uređaja

Datum objave: 16.05.2018. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

Broj: 015-180/5-21/18-3

Datum: 04.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku, broj: 015-180/5-21/18-2 od 04.05.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga čišćenja, dezinfekcije, dopunjavanja vanjskih jedinica odgovarajućim freonom i eventualnom zamjenom potrošnih dijelova na 19 klima uređaja (13 klima uređaja u zgradi Fonda i 6 klima uređaja u iznajmljenim poslovnim prostorijama u zgradi Delta II, Bulevar mira bb, lamela B, II sprat) za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, za 2018. godinu, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka službenika, broj: 015-180/5-21/18-2 od 04.05.2018. godine i Ugovor za nabavku usluga čišćenja, dezinfekcije, dopunjavanja vanjskih jedinica odgovarajućim freonom i eventualnom zamjenom potrošnih dijelova na 19 klima uređaja (13 klima uređaja u zgradi Fonda i 6 klima uređaja u iznajmljenim poslovnim prostorijama u zgradi Delta II, Bulevar mira bb, lamela B, II sprat) za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, za 2017. godinu, dodjeljuje se ponuđaču „MD Montel" d.o.o., Brčko distrikt BiH, ponuda od 27.04.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 760,00 KM, bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „MD Montel" d.o.o., Brčko distrikt BiH.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba pravnih i opštih poslova.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.fzobrcko.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 015 -180/5-21/18 od 23.04.2018. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 800,00 KM.

 

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena upućen je sljedećem ponuđaču:

1. „MD Montel" d.o.o., Brčko distrikt BiH

Služba pravnih i opštih poslova dostavila je dana 04.05.2018. godine zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 015-180/5-21/18-2 od 04.05.2018. godine, u postupku javne nabavke usluga čišćenja, dezinfekcije, dopunjavanja vanjskih jedinica odgovarajućim freonom i eventualnom zamjenom potrošnih dijelova na 19 klima uređaja (13 klima uređaja u zgradi Fonda i 6 klima uređaja u iznajmljenim poslovnim prostorijama u zgradi Delta II, Bulevar mira bb, lamela B, II sprat) za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, za 2018. godinu.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Služba pravnih i opštih poslova blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Služba pravnih i opštih poslova, pravilno i potpuno, dala ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Naime, u postupku je ocijenjeno da Služba pravnih i opštih poslova u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

DIREKTOR

Aleksandra Tučić, dipl. menadžer, s.r.

 

Dostavljeno:

1. Služba ekonomsko-finans. poslova

2. Služba pravnih i opštih poslova

3. Evidencija

4. Web (2x)

5. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: