Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Usluge geodetskog snimanja

Datum objave: 16.05.2018. 13:44 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

Sarajevo,10.05.2018.

Broj: 03-13044/18

 

Na osnovu članova 25, 32, 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD- 5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, članova 15. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, v.d. Izvršnog direktora za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

U otvorenom postupku javne nabavke usluga, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem, na period od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, broj: 10304-0p-042/17 „Usluge geodetskog snimanja", kao najpovoljniji ponuđač izabran je

ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u odluci.

 

Obrazloženje:

Predmetni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-78241/2017 od 29.12.2017. godine, te je za isti, dana 05.01.2018. godine, na Portalu ,,e-Nabavke", objavljeno Obavještenje o nabavci, broj 1437-1-2-3-3-18/18.

Rok za dostavu ponuda bio je 25.01.2018. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno 25.01.2018. godine u 13:30 sati.

 

Tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke" preuzeo je 21 privredni subjekat.

 

Ponude su, u predviđenom roku, dostavili ponuđači:

R.br.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a

Ukupna cijena sa popustom, bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

GEOBIRO d.o.o. KONJIC

114.570,00 KM

114.570,00 KM

NE

2.

ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo

161.990,00 KM

161.990,00 KM

NE

3.

BN PRO d.o.o. Sarajevo

132.370,00 KM

119.133,00 KM

10%

4.

AMG d.o.o. Visoko

161.950,00 KM

161.950,00 KM

NE

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U postupku je predviđena primjena e-aukcije. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 162.000,00 KM.

Dana 07.03.2018. godine, ugovorni organ je, primjenjujući kriterij najniža cijena, donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 03-6671/18, kojom je, kao najpovoljniji ponuđač, izabran GEOBIRO d.o.o. Konjic.

Ugovorni organ je, dana 16.03.2018. godine, zaprimio putem e-maila žalbu žalitelja ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo, broj P.02/2018-02 od 16.03.2018. godine, izjavljenu protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi, broj JN2-03-07-1-387-10/18 od 12.04.2018. godine, zaprimljeno kod ugovornog organa dana 16.04.2018. godine, žalba žalitelja ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo usvojena je kao osnovana, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 03-6671/18 od 07.03.2018. godine poništena i predmet vraćen ugovornom organu na ponovno odlučivanje.

Postupajući po uputi iz predmetnog Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, daje potrebno u ponovljenom postupku donijeti odgovarajuću Odluku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pridržavajući se stavova ovog organa, ugovorni organ je proveo ponovnu evaluaciju pristiglih ponuda.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-78241/2017 od 29.12.2017. godine, ponovno je izvršila pregled i ocjenu ponuda, te utvrdila da je ponuda ponuđača ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo prihvatljiva, obzirom daje zadovoljila sve zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

 

Ponude ponuđača: GEOBIRO d.o.o. Konjic, BN PRO d.o.o. Sarajevo i AMG d.o.o. Visoko ocijenjene su neprihvatljivim iz sljedećih razloga:

1. GEOBIRO d.o.o. Konjic:

- Tačkom 3.2 c) tenderske dokumentacije je propisano: Angažirano tehničko osoblje (za koje se ne zahtijeva da je uposleno kod ponuđača), i to: - najmanje 3 (tri) diplomirana inženjera geodezije, sa položenim stručnim ispitom iz oblasti geodezije; - najmanje 5 (pet) geodetskih tehničara sa položenim stručnim ispitom. U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: - Izjava ponuđača o angažovanom osoblju na realizaciji predmetne nabavke. Kao dokaz, potrebno je za svakog uposlenika dostaviti kopiju diplome o sticanju stručne spreme i kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu. Ukoliko navedeno osoblje sačinjavaju uposlenici trećeg lica ili lica angažovana po osnovu ugovora o djelu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ponuđač je za iste dužan u ponudi dostaviti običnu kopiju dokaza - ugovora o poslovnoj saradnji/ugovora o djelu/ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kojim se potvrđuje njihov angažman kod ponuđača za izvršenje predmetnog ugovora, u toku perioda njegovog važenja".

 

Za predmetnu nabavku primjenjuju se odredbe koje defmišu ovu oblast u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno ista se provodi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine gdje se primjenjuje Zakon o premjeru i katastru nekretnina (Službeni list RBiH br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90, 4/93 i 13/94) i Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti („Službene novine FBiH", broj 13/05).

Naime, članom 28. Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti („Službene novine FBiH", broj 13/05) propisano je sljedeće: „0 priznavanju stručnog ispita koji su taj ispit položila po propisima Republike Srpske, odlučuje direktor Uprave uzimajući u obzir program po kojem je ispit položen i program predviđen ovim pravilnikom. Priznavanje stručnog ispita iz stava 1. ovog Člana, vrši se na pismeni zahtjev zainteresovanog lica s odgovarajućom dokumentacijom, o čemu se donosi rješenje". Ponuđač je na stranicama ponude 63,68 i 73 dostavio uvjerenje o položenom stručnom ispitu za Kitić Mirzu, Jahić Enesa i Mumić Mensura, koje je izdano u Republici Srpskoj od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, ali ne i potrebna rješenja za ta lica da mogu obavljati poslove u Federaciji Bosne i Hercegovine, izdana od strane Federalne uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, kako to i propisuje član 28. Pravilnika o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti, te time nije zadovoljio traženi uslov.

- Tačkom 3.2 c) tenderske dokumentacije je propisano: „Korištenje 3 (tri) licencirana softvera za obradu i kartiranje snimljenih podataka. U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze; Izjava da koristi 3 (tri) licencirana softvera za obradu i kartiranje snimljenih podataka".

Ponuđač je na stranici ponude 34 dostavio Izjavu o posjedovanju tri licencirana softvera za obradu i kartiranje geodetskih mjerenja, licenca KORA 2018 A sa rokom trajanja od 2 godine, a ne Izjavu o korištenju softvera, što podrazumijeva da ga već i posjeduje, te time nije zadovoljio traženi uslov.

 

2. BN PRO d.o.o. Sarajevo:

- Tačkom 4.2 tenderske dokumentacije je propisano: "Garancija za ozbiljnost ponude, kao sastavni dio ponude, se ne numeriše, niti čvrsto uvezuje jemstvenikom. Dalje, zabranjeno je obrazac garancije bušiti ili na bilo koji drugi način oštetiti, u suprotnom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva. Garancija se dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača)".

Ponuđač je, na strani ponude broj 144, dostavio bankovnu garanciju, broj 33065015/18/AB od 18.01.2018. godine, izdanu od Raiffeisen banke. Obzirom da ponuđač garanciju nije dostavio u zatvorenoj plastičnoj foliji, odnosno propustio je plastičnu foliju sa garancijom zatvoriti u skladu sa odredbama predmetne tačke tenderske dokumentacije, ponuda je ocijenjena neprihvatljivom.

 

3. AMG d.o.o. Visoko:

- Tačkom 3.2 c), tenderske dokumentacije je propisano: "Ponuđač treba biti pravno lice, registrovano za obavljanje geodetskih snimanja, te pored ispunjenja opštih uslova, mora biti osposobljen i ovlašten za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici. U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze: Ovjerena fotokopija odgovarajućeg Uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici, izdanog od strane nadležne Uprave, a u skladu s odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Uputstva o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici, s datumom Uvjerenja ne starijm od 3 mjeseca".

 

Ponuđač je, na strani ponude broj 25, dostavio ovjerenu fotokopiju odgovarajućeg Uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje geodetskih radova koje izvode samostalni geodetski privrednici, izdanog od strane nadležne Uprave, a u skladu s odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Uputstva o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici, koje je starije od 3 mjeseca, odnosno sa datumom izdavanja 04.03.2013.godine, te time nije ispunio traženi uslov.

Obzirom da je prihvatljivom ocijenjena samo jedna ponuda, e-aukcija nije održana, te je Komisija za nabavku, na osnovu ukupne ocjene ponuda po kriteriju najniža cijena, predložila izbor ANGERMEIER d.o.o. Sarajevo za najpovoljnijeg ponuđača, sa ukupnom cijenom ponude od 161.990,00 KM (bez PDV- a).

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku;

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: