Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge osiguranja vozila

Datum objave: 16.05.2018. 14:10 / Izvor: Akta.ba, 14.03.2018.

Broj: 01-05-16-5-103-17/18

Sarajevo, 14.03.2018. godine

 

Na osnovu člana 21. Zakona o reviziji institucija BiH („Službeni glasnik BiH", broj 12/06) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-05-16-5-103-16/18 od 13.03.2018. godine, glavni revizor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila za potrebe Ureda za reviziju institucija BiH

 

I             

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluge osiguranja vozila (redovno/osnovno i kasko osiguranje) za potrebe Ureda za reviziju institucija BiH, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda je ponudač „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo, sa cijenom ponude od 1.672,70 KM bez PDV-a.

II            

Po ispunjavanju zahtjeva iz tenderske dokumentacije u pogledu dostavljanja dokaza za koje je tražena Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama i po okončanju roka za žalbu, Ured za reviziju institucija BiH će sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze vezano za predmetnu nabavku, u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

III           

Ova Odluka će se objaviti na web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH, istovremeno s upućivanjem odluke ponudačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabave jednog službenog vozila, broj: 01-05-16-5-103/18 od 19.02.2018. godine i obavještenja o nabavci objavljenog na portal javne nabavke, broj: 1191-7-2-30-3-5/18 od 27.02.2018. godine, proveden je konkurentski zahtjev za nabavku usluge osiguranja motoraog vozila za potrebe Ureda za reviziju institucija BiH.

Komisija za nabavku usluge osiguranja vozila (u daljem tekstu: Komisija) je Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 12.03.2018. godine, konstatovala da su blagovremeno pristigle tri ponude i to ponude ponuđača „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo, sa cijenom ponude od 1.672,70 KM bez PDV-a, „Cental osiguranje" d.d. Sarajevo, sa cijenom ponude od 2.216,62 bez PDV-a i „Croatia osiguranje" d.d. Mostar, sa cijenom ponude od 1.415,60 KM.

Komisija je dalje konstatovala da samo dvije ponude, i to ponude firmi »Sarajevo osiguranje« d.d. i »Central osiguranje« d.d., u potpunosti zadovoljavaju sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, te da kao takve mogu biti predmet daljnjeg vrednovanja.

Ponuda firme »Croatia osiguranje« d.d. nije prihvatljiva za ugovorni organ, jer ista ne sadrži svu dokumentaciju na način kako je to traženo tenderskom dokumentacijom. Naime, navedeni ponuđač je dostavio Izjavu u ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama i Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama koje nisu ovjerene od strane nadležnog organa, iako je u tenderskoj dokumentaciji navedeno da iste moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. Također, navedeni ponuđač nije unio podatke iz svoje ponude u Nacrt ugovora, niti je parafirao sve listove Nacrta ugovora, iako je to bilo propisano tačkom 23. tenderske dokumentacije. Dodatno, navedeni ponudač nije popunio cijenu ponude u skladu sa tačkom 16. tenderske dokumentacije, tj. cijena ponude trebala je biti napisana i slovima i brojevima. Za ugovorni organ je također neprihvatljivo i to što je dopunjavan obrazac za cijenu ponude, tj. navedeni ponuđač je dodao još jednu tačku u napomenu koja glasi: »premija za AO obračunata sa 50% bonusa, a ista će biti obračunata po utvrđivanju stvarnog bonusa«, iako je u tenderskoj dokumentaciji bilo naglašeno da je riječ o novom vozilu koje nije bilo nikada osiguravano, iz čega se može zaključiti da isto ne uživa nikakav bonus.

U skladu sa navedenim Komisija je sačinila rang listu prihvatljivih ponuda:

1. „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo sa cijenom ponude od 1.672,70 KM bez PDV-a,

2. „Central osiguranje" d.d. Sarajevo, sa cijenom ponude od 2.216,62 KM bez PDV-a.

S obzirom da je cijena prvorangirane ponude 20% niža od drugorangirane, Ured za reviziju je u skladu sa članom 66. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14) i članom 17. stav (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BIH", broj 90/14 i 20/15), od prvoplasiranog ponuđača zatražio pojašnjenje neprirodno niske cijene, a koju je isti obrazložio. 

Shodno kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena", i cijeneći prethodno navedeno kao i činjenicu da je prvoplasirana ponuda i u ekonomskom smislu prihvatljiva za ugovorni organ, Komisija je jednoglasno dala preporuku generalnom revizoru Ureda za reviziju institucija BiH da donese: Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila za potrebe Ureda za reviziju institucija BiH, i da se ugovor dodjeli ponuđaču „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo, sa cijenom ponude od 1.672,70 KM bez PDV-a.

Cijeneći navedeno, generalni revizor Ureda za reviziju institucija BiH donosi odluku kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od pet dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: