Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kombinovane radne mašine

Datum objave: 16.05.2018. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

384-1-1-4-5-8/18Broj obavještenja o nabavci 384-1-1-4-3-7/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "RAD" A.D. TESLIĆ
IDB/JIB 4401298390000
Kontakt osoba Andrea Marković
Adresa Kralja Petra I bb
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 431-499
Faks (053) 431-795
Elektronska pošta info.rad.teslic@gmail.com
Internet adresa www.vodovod-teslic.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Teslić

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak za javnu nabavku nove kombinovane radne mašine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nova kombinovana radna mašina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43251000-7 Utovarivači s čeonom kašikom i zadnjom motikom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PKD "Rad" a.d. Teslić, ul Kralja Petra I bb, 74270 Teslić

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za ovaj predmet nabavke traje od dana potpisivanja pa sve do isteka karantnog roka

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Garancija 20,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TERRA BIH D.O.O. 4200768280006 Hadžići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

140900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.4.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

129900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

140900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor se dodjeljuje po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
384-1-1-4-5-8/18
PODIJELI: