Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Motorni trimer

Datum objave: 16.05.2018. 15:00 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

OPŠTINA KNEŽEVO

 

Datum: 14.05. 2018.godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16), člana 64. stav 1. tačka b) , člana 70., stav 1., 3. i 6,. te članova 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama BiH. („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 5. stav 2. tačka b), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH", broj: 90/14) i člana 68. Statuta opštine Kneževo („Sl. glasnik opštine Kneževo", broj: 08/17 i 19/17), načelnik opštine, d o n o s i

 

O D L U K U

o prihvatanju ponude ponuđača „Moto trade" d.o.o.

 

I

Prihvata se ponuda ponuđača „ Moto trade " d.o.o., za javnu nabavku motornih trimera, a za potrebe Opštinske uprave Kneževo sa ukupno ponuđenom cijenom od 2.503,42 bez PDV-a.

 

II

Ugovor se zaključuje sa ponuđačem iz tačke 1. ove odluke u skladu sa članom 7. stav 1. tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, („Sl. glasnik BiH", broj: 90/14).

 

III

O izvršenju ove odluke staraće se Odjeljenje za privredu i finansije.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Kneževo".

Pouka o pravnom lijeku: U postupku direktnog sporazuma nije dozvoljena žalba.

 

Broj: 02-013-41-1/18

Datum: 24.04.2018. godine        

 

NAČELNIK OPŠTINE

Goran Borojević,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: