Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zastava za jarbole

Datum objave: 16.05.2018. 15:03 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TRNOVO

-NAČELNIK-

 

Broj: 02-404-24-1 /18

Datum: 15.05.2018. godine

 


Na osnovu člana 64. stav 1. pod b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14) i člana 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Načelnik opštine je donio:
 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.
Prihvata se preporuka za javnu nabavku -roba nabavka zastava za jarbole za potrebe opštine Trnovo dodjeljuje se ponuđaču LOGO d.o.o. po predračunu br.44/18 od 10.05.2018. godine, ukupnu vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 357,00 KM,sa PDV- om 417,69 KM.


Član 2
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje finansije opštine Trnovo.


Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objaviće se na veb-stranici Opštine Trnovo ) i oglasnoj ploči Opštine Trnovo.


Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-24 /18 od 15.05.2018. godine.


Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma na osnovu ispitanog tržišta a predračun ponuđača LOGO d.o.o Bijeljina je ocjenjen kao najprihvatljivi za ugovorni organ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: