Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Provođenje detaljnih energijskih pregleda za višestambene objekte: Soliter 1, Soliter 2, Soliter 3, općina Kakanj

Datum objave: 17.05.2018. 13:34 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

OPĆINA KAKANJ            

Općinski načelnik          

 

Broj: 02/1-3564/18

Datum: 16.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav !., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 3. i 8. stav 1. i 2. tačka c) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), Rješenja o imenovanju Komisije za nabavke za 2018. godinu, broj: 02/1-384/18 od 18.01.2018. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 08/1-14-1554-1/18 od 11.05.2018. godine, u postupku javne nabavke, Provođenje detaljnih energijskili pregleda za višestambene objekte: Soliter 1, Soliter 2, Soliter 3, Općina Kakanj, Općinski načelnik kao ugovorni organ, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 08/1-14-1554-1/18 od 11.05.2018. godine i ugovor za nabavku - Provođenje detaljnih energijskih pregleda za višestambene objekte: Soliter 1, Soliter 2, Soliter 3, Općina Kakanj, dodjeljuje se ponuđaču ENOVA d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 0787/18 od 27.04.2018. godine, za ukupnu ponuđenu cijenu od 26.091,00 KM, bez PDV-a (odnosno 30.526,47 KM sa PDV-om), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ENOVA d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj i Komisija za javne nabavke Općine Kakanj.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Kakanj, (www.kakanj.gov.ba), istovremeno s upućivanjem ponuđačima, koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke - Provođenje detaljnih energijskih pregleda za višestambene objekte: Soliter 1, Soliter 2, Soliter 3, Općina Kakanj, broj: 02/1-2435/18 od 05.04.2018. godine, Komisija je provela postupak nabavke, putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci, broj: 792-7-2-10-3-12/18 od 13.04.2018. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 29.000,00 KM.

 Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda evidentirano je da su svoje ponude dostavili sljedeći ponuđači: EUROFNG d.o.o. Bihać, ENOVA d.o.o. Sarajevo i CETEOR d.o.o. Sarajevo.

Nakon što je Komisija izvršila analizu dokumentacije pristiglih ponuda u smislu ispunjavanja zahtjeva iz tenderske dokumentacije, utvrđeno je sljedeće:

- Ponuda ponuđača EUROING d.o.o. Bihać ne ispunjava uslove iz slijedećih razloga:

Uz prijavu je trebalo između ostalog da se dostave; a) spisak izvršenih ugovora za provođenje energijskog pregleda stambenih objekata potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača koji sadrži ugovorene vrijednosti 29.000,00 KM, b) uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje su izdali naručioci usluga, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost 29.000,00 KM zbirno.

Ponuđač EUROING d.o.o. Bihać je dostavio reference sa tabelarnim prikazom urađenih poslova ali nigdje nije naznačena vrijednost te na taj način nije dokazano da navedena firma ispunjava uslov naprijed istaknut. Također ponuda firme EUROING d.o.o. Bihać ne sadrži potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje su izdali naručioci usluga.

 

- Ponuda ponuđača CETEOR d.o.o. Sarajevo ne ispunjava uslove iz slijedećih razloga:

Uz prijavu je trebalo između ostalog da se dostavi shodno tačci 3.3. podtačka d) Ovjerena kopija ovlaštenja za provođenje energijskih pregleda i energijsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom izdata od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ponuđač CETEOR d.o.o. Sarajevo nije priložio navedenu ovjerenu kopiju nego je priložena kopija zahtjeva za produženje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja upučenog nadležnom ministarstvu iz čega se ne može zaključiti da firma ima traženo ovlaštenje.

 

Obzirom da je Ugovorni organ predvidio provođenje e-aukcije za konkretni postupak nabavke, ista se ne može zakazati iz razloga što nisu ispunjeni uslovi za provođenje iste u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BIH", broj: 66/16).

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da izabrani ponuđač ENOVA d.o.o. Sarajevo, u potpunosti ispunjava zahtjeve ugovornog organa utvrđene tenderskom dokumentacijom.

Data je preporuka Ugovornom organu da se u predmetnom postupku javne nabavke - Provođenje detaljnih energijskih pregleda za višestambene objekte: Soliter 1, Soliter 2, Soliter 3, Općina Kakanj, izvrši dodjela ugovora navedenom ponuđaču, čija ukupna cijena ponude je 26.091,00 KM bez PDV-a (odnosno 30.526,47 KM sa PDV-om),

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke, u skladu sa članom 99. i 101. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: