Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge posredovanja u prodaji avionskih karata

Datum objave: 17.05.2018. 15:55 / Izvor: Akta.ba, 17.05.2018.

Broj: 01-11-16-3-1276-9/18

Sarajevo, 16.05.2018 godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 11-08-16-3-1276-8/18 od 14. 5. 2018. godine, u postupku javne nabavke usluga posredovanja u prodaji avionskih karata za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, ministar komunikacija i prometa donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA u postupku javne nabavke usluga posredovanja u prodaji avionskih karata

 

Član 1.

 

Ponudaču V.I.P. TRAVELS d. o. o. Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, sa ponudenom cijenom u iznosu od 2,14 KM bez PDV-a, dodjeljuje se Okvirni sporazum za javnu nabavku usluga posredovanja u prodaji avionskih karata čija ukupna vrijednost iznosi do 119.658,12 KM bez PDV-a, a na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 11-08-16-3-1276-8/18 od 14. 5.2018. godine.

 

Čian 2.

 

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudaču V.I.P. TRAVELS d. o. o. Sarajevo po proteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Odsjek za finansijsko-materijalne poslove.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (www.mkt.gov.ba) i istovremeno će se uputiti ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga posredovanja u prodaji avionskih karata broj: 01-04-16-3-1276/18 od 16. 4. 2018. godine i proveden je putem otvorenog postupka nabavke.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je do 119.658,12 KM.

 

Obavještenje o nabavci broj: 1236-1-2-14-3-6/18 i 1276-1/18 je poslata i objavljena na Portalu javnih nabavk. 16. 4. 2018. godine.

 

Na osnovu obavještenja na Portalu javnih nabavki, tendersku dokumentaciju ponuđača (Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača u prilogu).

 

Komisiia za predmetnu javnu nabavku (dalje u tekstu: Komisija) dostavila je rukovoditelju ugo3g organa Zapisdk o ocjeni poouda sa preporukom o izboru najpovoljmjeg ponudaca broj: 11-08-16-3-1276-8/18 od 14. 5. 2018. godine.

 

U postupku ocjene ponuda utvrđeno je da je Komisija pravovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je konstatirano da:

 

- je ukupan broj pristiglih ponuda tri (3);

- su pravovremeno zaprimljene tri (3) ponude;

- nije bilo nepravovremeno zaprimljenih ponuda;

- da su ponude ponuđača V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo i Mrkulić company d.o.o. Sarajevo prihvatljive.

- da je ponuda ponuda ponuđača Travel Plan d.o.o. Banja Luka tehnički nezadovoljavajuća jer ponuđač nije dostavio Uvjerenje o akreditaciji a što je bio u obavezi u skladu sa poglavljem 3. Tačka 3.4 pod 2) tenderske dokumentacije

 

U postupku ocjene provedenog postupka. rokovoditelj ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu ko i bi eventualno bili osnov za nepihvatanje preporuke Komisije i utvrdio je da je izbor najpovoljnijcg ponadača izvršen u skladu sa Zakonom ojavntm nabavkama. podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač V.l.P TRAVELS doo Sarajevo nakon provedene e-aukcija najbolje ocijenjen zbog kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, koja je ponuđaca u iznosu od 2,14 KM bez PDV a.

 

Slijedom prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: