Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Montaža konvencionalnog vatrodojavnog sistema za objekat šumarije Donji Vakuf

Datum objave: 18.05.2018. 11:18 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanskešume"/

Šumskogospodarsko društvo "Šume Središnje d.o.o. Donji Vakuf

Broj:01- 2220/18

Datum: 12.03.2018.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 2,5 i 7 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( „Službeni glasnik BiH" broj: 90/14) Odluke nadzornog odbora broj: 02-554/2018 od 23.01.2018. godine, direktor Društva donosi:

 

ODLUKU O

IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA

 

Član 1.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku isporuku i montažu konvencionalnog vatrodojavnog sistema za objekat šumarije Donji Vakuf broj: 01-2219/18od 12.03.2018. godine, dodjeljuje se ugovor ponuđaču SECURITAS d.o.o. Sarajevo u ukupnoj vrijednosti u iznosu od 1.348,80 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Na osnovu ove odluke ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70 stav 6 zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazlože nj e

Ugovorni organ pokrenuo je postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku isporuku i montažu konvencionalnog vatrodojavnog sistema za objekat šumarije Donji Vakuf a kako vrijednost nabavke iznosi 1.348,80 KM bez uračunatog PDV-a donesena je ova odluka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: