Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Aparati za gašenje požara

Datum objave: 18.05.2018. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 15.05.2018.

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d.

Mrkonjić Grad

 

Broj: UP - 242/18

Datum: 10.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i Pravilnik o direktnom sporazumu („Sl. glasnik BiH“, broj 90/14) na Preporuku Komercijalne službe broj: 06-1294-4/18 od 30.04.2018. godine u predmetu nabavke roba – Aparati za gašenje požara, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komercijalne službe i Ugovor o nabavci roba – Aparati za gašenje požara, dodjeljuje se najbolje ocijenjenom ponuđaču „AX SOLING“ d.o.o. Grude u vrijednosti 4.997,00 KM bez PDV-a .

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „AX SOLING“ d.o.o. Grude, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP -162/18 od 02.04.2018. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00 KM.

Pismeni zahtjev upućen je sljedećim ponuđačima:

1. „AX SOLING“ d.o.o. Grude;

2. „ELEKTRON“ d.o.o. Grude;

3. „BESSER“ d.o.o. Sarajevo.

 

Komercijalna služba je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik Komercijalne službe o procjeni ponuda za nabavku roba – Aparati za gašenje požara, broj: 06-1294-4/18 od 30.04.2018. godine.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komercijalna služba blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3,

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude,

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-da su ponude ponuđača „AX SOLING“ d.o.o. Grude, „ELEKTRON“ d.o.o. Grude i  „BESSER“ d.o.o. Sarajevo prihvatljive i da nema neprihvatljivih ponuda.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komercijalna služba, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Zapisnika Komercijalne službe.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komercijlna služba u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Kriterijum najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača                  Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1. „AX SOLING“ d.o.o. Grude        4.997,00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 4.997,00 KM bez PDV-a, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sledeće cijene.

 

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1. „ELEKTRON“ d.o.o. Grude 5.249,00 KM

2. „BESSER“ d.o.o. Sarajevo 5.301,12 KM

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Sl.glasnik BiH br.39/14)

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. ul.Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

UPRAVA PREDUZEĆA

DIREKTOR

Mr Nedeljko Kesić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: