Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa)

Datum objave: 19.05.2018. 11:13 / Izvor: Akta.ba, 19.05.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-404-48/18 LOT 1

Datum: 1 1.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), i člana 16. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama („Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj 4/15 i 16/16), u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda za nabavku radova na redovnom održavanju puteva i ulica na području opštine Novi Grad, po lotovima, objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 12.04.2018. godine, broj Obavještenja o nabavci 1241-1-3-56-3-28/18 i Ispravke obavještenja o nabavci 1241-1-3-56-8- 31/18 objavljene na portalu javnih nabavki dana 30.04.2018. godine, Načenik opštine donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda za LOT 1: Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa), broj predmeta 01-404-48/18, je „Unijat-M" d.o.o. Prijedor, čija cijena ponude iznosi 14.875,00 KM bez uračunatog PDV-a.

2. Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana dostavljanja odluke, dostavi dokaze iz člana 45. stav 2. tačka a) - d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazlože nj e

Dana 12.04.2018. godine, objavom na Portalu javnih nabavki Obavještenja o nabavci 1241-1-3-56-3-28/18 i Ispravke obavještenja o nabavci 1241-1-3-56-8-31/18 dana 30.04.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka za dostavljanje ponuda za nabavku radova na redovnom održavanju puteva i ulica na području opštine Novi Grad, po lotovima.

Nakon objave obavještenja i tenderske dokumentacije u sistemu ,,e-nabavke" trinaest (13) ponuđača preuzelo je tendersku dokumentaciju. Kriterijum za dodjelu ugovora je bila „najniža cijena".

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda (03.05.2018. godine do 11:00 časova) stigle su četiri (4) ponude za LOT 1: Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa), i to:

1. „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, čija cijena ponude iznosi 25.415,00 KM bez uračunatog PDV-a,

2. ,,Unijat-M" d.o.o. Prijedor, čija cijena ponude iznosi 14.875,00 KM bez uračunatog PDV-a,

3. „Niskogradnja Marjanović" d.o.o.Prijedor, čija cijena ponude iznosi 25.415,00 KM bez uračunatog PDV-a,

4. „Sloga" d.o.o. Kozarska Dubica, čija cijena ponude iznosi 24.650,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, i činjenice da pristigle prihvatljive ponude u pravnom, tehničkom i profesionalnom smislu ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa, Komisija je pristupila provjeri računske ispravnosti ponude i utvrdila da su sve ponude računski ispravne.

Kod ovog postupka predviđena je e-aukcija koja je zakazana u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), za 10.05.2018. godine sa početkom u 09.00 časova i predviđenim trajanjem 10 minuta i koja je uspješno završena. 

Početna rang lista ponuđača koji su pozvani da učestvuju u e-aukciji:

Rang

Ponuđač

Početna cijena u KM bez PDV-a

1.

,,Unijat-M" d.o.o. Prijedor

14.875,00

2.

„Sloga" d.o.o. Kozarska Dubica

24.650,00

3.

„Prijedorputevi" a.d. Prijedor

25.415,00

4.

„Niskogradnja Marjanović" d.o.o.Prijedor

25.415,00

 

Na osnovu rezultata e-aukcije koji su predstavljeni kroz Izvještaj o toku i završetku e-aukcije, utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji:

Rang

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

1.

,,Unijat-M" d.o.o. Prijedor

14.875,00

2.

„Sloga" d.o.o. Kozarska Dubica

24.650,00

3.

„Prijedorputevi" a.d. Prijedor

25.415,00

4.

„Niskogradnja Marjanović" d.o.o.Prijedor

25.415,00

 

Komisija za javne nabavke je dana 10.05.2018. godine dostavila Načelniku opštine zapisnike o ocjeni ponuda, izvještaj o toku i završetku e-aukcije, te izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - „Unijat-M" d.o.o. Prijedor.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH i članom 16. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 10 dana od dana prijema Odluke. Žalba se u Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, filijala u Banjoj Luci, putem ugovornog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: