Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sanacija puta u MZ Trnjani

Datum objave: 30.07.2018. 12:15 / Izvor: Akta.ba, 19.07.2018.

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-1-347/18.

Datum: 19.7.2018.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav (1) (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI.glasnik BiH44, broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 46/18 od 18.7.2018. u postupku javne nabavke - „Izvođenje radova na sanaciji puta u MZ Trnjani44, gradonačelnik je donio

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 46/18 od 18.7.2018. i ugovor za javnu nabavku - „Izvođenje radova na sanaciji puta u MZ Trnjani" dodjeljuje se ponuđaču ,,Josipovićd.o.o. Doboj, Ponuda broj:01-442/18 od 03.7.2018. za ponuđenu cijenu u iznosu od 38.200,10 KM (slovima: tridesetosamhiljadadvjestokonvertibilnihmaraka i 10/100) bez PDV nakon održane e-aukcije dana 13.7.2018. kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dosta vi će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je izabrani ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici grada Doboj - www.doboj.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-
1-274/18. od 12.6.2018.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-aje 41.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-3-43-3-80/18 objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 15.6.2018. a sažetak Obavještenja o nabavci objavljen u Službenom glasniku BiH.

Komisija za javne nabavke imenovanaje Rješenjem broj: 02-022-1609/17. od 27.7.2017.
Tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači: ,,Ekapija“d.o.o. „Mrkonjić putevi“d.o.o. „BBS Europe“, A&MSTIL vl.Minel Begić, ,,Rialšped“d.o.o. Doboj Istok, „MG Mind“d.o.o. Mrkonjić Grad, ,,Geokop“d.o.o. Derventa, ,,Plosko“d.o.o. Osječani, Udruženje za borbu protiv korupcije ,,Transparency Intemational“ u Bosni i Hercegovini ,,Josipović“d.o.o. Doboj.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, dana 03.7.2018. do 11,00 časova svoje ponude su dostavili ,,Rial-šped“ d.o.o. Doboj Istok, ,,Geokop“ d.o.o. Derventa i ,,Josipović“ d.o.o. Doboj. Komisijaje izvršila otvaranje ponuda dana 03.7.2018.

Za predmetnu nabavku Tenderskom dokumentacijom predviđenajeE-aukcija za dan 13.7.2018. u 9,00 časova.

 

Prema Izvještaju o toku i završetku E aukcije početna rang lista ponuđača je sljedeća:

1 . “Rial šped“d.o.o.Doboj Istok   početna cijena   39.377,10 KM bez PDV-a

2. “Josipović“d.o.o. Doboj   početna cijena   40.620,00 KM bez PDV-a

3. ,,Geokop“d.o.o. Derventa početna cijena  47.860,00 KM bez PDV-a.

 

Konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u „Е -aukciji“ :

1 . “Josipović“d.o.o. Doboj    38.200,10 KM bez PDV-a

2.  “Rialšped“d.o.o. Doboj Istok   38.400,00КМ bez PDV-a

3.  “Geokop“d.o.o. Derventa     47.860,00 KM bez PDV-a.

 

Komisija za javne nabavke dostavila je 18.7.2018.Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku po izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke blagovremeno I pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno da su zaprimljene tri (3) ponude ponuđača: ,,Rial-šped“ d.o.o. Doboj Istok, ,,Geokop“ d.o.o. Derventa i ,,Josipović“ d.o.o. Doboj, te da su sve tri ponude prihvatljive.

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene

Naziv / ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)

i.

„Josipović“ d.o.o. Doboj

44.694,11 KM

2.

,,Rialšped“.o.o. Doboj Istok

44.928,00 KM

3.

,,Geokop“ d.o.o. Derventa

55.996,20 KM

 

 

Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena nakon E-aukcije“ u iznosu od 44.694,11 KM sa uračunatim PDV.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b). Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se dostavlja putem ugovornog organa u tri primjerka u pisanoj formi.

 

Gradonačelnik

Obren Petrović,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: