Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Modernizacija (asfaltiranje) puta za zaseok Maglovi u Štrbama

Datum objave: 31.07.2018. 08:11 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2018.

Broj: 01/1-404-114-5/18

Datum: 27.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosns i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ) i člana 68. i 89. Statuta opštine Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 03/17 ) načelnik opšgine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najiovoljnijeg ponuđača za Lot 5

 

1. Ugovor za javnu nabavku radova - Modernizacija (asfaltiranje) puta za zaseok Maglovi u Štrbama - Lot - 5, dodjeljuje se najbolje ocjenjenom ponuđaču: „MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad čija cijena ponude iznosi 24.515,00 KM bez PDV-a, odnosno 28.682,55 KM sa PDV-om.

2. Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijih ponuda.

3. Ova odluka biće objavljena na ieć stranici opštine Čelinac, istovremeio sa upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Javna nabavka radova - Modernizacija (asfaltiranje) puteva na području opštine Čelinac, broj: 01/1-404-114/18 od 19.06.2018. godine provedena je putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem 645-1-3-55-3-26/18 dana 21.06.2018. godine, a sažetak obavještenja o javnoj nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH'\ broj: 42/18 od 22.06.2018. godine.

Tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavki preuzelo je 10 ponuđača (Mrkonjić putevi, MG Mind d.o.o., Ekapija doo, Petrović doo, „Memi" odbojne ograde doo , VV5 Eigore, Građenje Ćurić. Kozaraputevi, Niskogradnja d.o.o., „Marić kompani" doo). Na protokol ugovornog organa blagovremeno je dostavljeno 5 ponuda: „Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, „Građenje Đurić" doo Banja Luka, „MG Mind" doo Mrkonjić Grad, „Kozaraputevi" d.o.o. Banja Luka i „Petrović" doo Kotor Varoš.

Javno otvaranjs ponuda izvršeno je, dana 18.07.2018. godine u 12:00 sati, u maloj sali u zgradi opštine Čelinac o čemu je sačinjen zapisnik koji je u Zakonom predviđenom roku dostavljen svim učesnicima u postupku u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je prema članu 65. Zakona o javnim nabavkama pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je konstatovano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-404-114/18 od 25.07.2018. godine koji je sastavni dio ove Odluke. Komisija je utvrdila da su sve prispjele ponude prihvatljive za ugovorni organ.

Komisija je jednoglasno dala preporuku načelniku opštine da ugovor za Lot 5 dodijeli prvorangiranom ponuđaču „MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad čija cijena ponude iznosi 24.515,00 KM bez PDV-a.

Shodno preporuci Komisije, ugovor za Lot 5 - Modernizacija (asfaltiranje) puta za zaseok Maglovi u Štrbama se dodjeljuje ponuđaču „MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad jer je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka načelnik opštine nije našao nepravilnosti niti propuste u radu Komisije za javne nabavke koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, opštim aktima ugovornog organa i tenderskom dokumentacijom. Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje KRŽ-u, putem ugovornog organa, u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: