Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Feromoni za četinare i liščare

Datum objave: 31.07.2018. 13:25 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2018.

Šumskoprivredno društvo

"Srednjobosanske šume"/ Šumskogospodarsko društvo "

Šume Središnje Bosne"d.o.o. Donji Vakuf

 

 

Broi:01-4700/18

Datum: 07.06.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, ), Odluke Uprave Društva broj: 01-03-3774/12 od 16.08.2012. godine i preporuke komisije za javne nabavke broj: sl-4593/18 od 04.06.2018. godine, direktor Društva donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj: sl-4593/18 od 04.06.2018. godine i ugovor za javnu nabavku feromona za četinare i lišćare na osnovu obavijesti o nabavci broj. 1002-7-1-189-3- 191/18, objavljenoj na portalu javnih nabavki dana 21.05.2018. godine u okviru konkurentskog postupka za dostavljanje ponuda, dodjeljuje se ponuđaču GRUBE d.o.o. Banja Luka ponuda broj: 4-06-1/18 za ponuđenu cijenu u iznosu od 25.672,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Član 3.

Zadužuje se ponuđač kojem je dodijeljen ugovor da shodno tenderskoj dokumentaciji po prijemu ove odluke pismenim putem dostavi ugovornom organu orginale ili ovjerene kopije dokumentacije o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6 zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-3944/18 od 17.05.2018. godine.

Javna nabavka je provedena: konkurentskim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 22.988,00 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1002-7-1-189-3-191/18 objavljena na Portalu javnih nabavki 21.05.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je 04.06.2018. godine zapisnik o radu, ocjeni ponuda broj: sl- 4593/18 u postupku javne nabavke feromona za četinare i lišćare.U zapisniku o raduje utvrđeno daje 

komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno slijedeće: Ukupan broj pristiglih ponuda je 1 da je ponuda blagovremeno zaprimljena, te da je ponuđač ponudio cijenu ponude koja je viša od procijenjene vrijednosti za konkretnu nabavku, pa uzimajući u obzir da su u planu obezbijedena sredstva za konkretnu nabavku i nakon dostavljenog mišljenja od strane sektora koji je pokrenuo nabavku feromona , da ponuđena viša cijena od strane ponuđača odgovara tržišnoj vrijednosti robe koja se nabavlja odlučeno je da se ponuda ponuđača prihvati. U postupku ocjene provedenog postupka direktor Društva nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij „najniža cijena" Iz naprijed navedenih razloga donosi se ova odluka.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak, u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučeno poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: