Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada elaborata o kvalitetu i rezervama podzemne vode za izvorište VS Vodovod Sjever u Pađinskom polju

Datum objave: 01.08.2018. 08:38 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2018.

Broj:  02-360-50/18
Datum: 24.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Izrada elaborata o kvalitetu i rezervama podzemne vode za izvorište VS „Vodovod Sjever“ u Pađinskom polju“, ponudu je dostavio ponuđač:

1. „KRIPTOS“ d.o.o Milići, Miloša Obilića br. 22 Milići.

 

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 6.786,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluga je 90 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora i dostavljanja potrebne dokumentacije davaocu usluga. Plaćanje se po ispostavljanju ovjerene fakture, a prije predaje elaborata naručiocu.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

 

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: