Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodatni građevinski radovi na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje sa po 32 stambene jedinice u naselju Bare, opština Sokolac, u okviru Projekta Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja-LD 1789 (2013)-CEB 2

Datum objave: 01.08.2018. 09:01 / Izvor: Akta.ba, 31.07.2018.

Broj: 18.04-360-155-1/17; 21/18-CEB 144-1 CON

Banja Luka, 31.07.2018. godine

 

Na osnovu odredaba člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a u okviru realizacije Projekta "zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja-LD 1789 (2013)" i po preporuci Komisije za provođenje pregovaračkog postupka javne nabavke dodatnih radova iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 18.04-360-155-1/17; 21/18- CEB 144-1 CON od 27.07.2018. godine, menadžer projekta po ovlaštenju ministra Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.  U cilju odabira najpovoljnijeg ponuđača, prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku dodatnih građevinskih radova na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje sa po 32 stambene jedinice u naselju Bare u opštini Sokolac, br. 21/18-CEB 144-1 CON, u okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)"-CEB 2, te se ugovor za javnu nabavku dodjeljuje ponuđaču "Jokić Invest" d.o.o. Zvornik sa registrovanim sjedištem na adresi: Ekonomija 9 Ulica broj 34 Teslić, Republika Srpska- Bosna i Hercegovina, JIB preduzeća 4402720030000, koji je dostavio ponudu koja je ocjenjena kao prihvatljiva ponuda, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 236.942,54 KM bez PDV-a, odnosno 277.222,77 KM sa PDV-om,

 

2. Najpovoljnija ponuda ponuđača "Jokić Invest" d.o.o. Zvornik odabrana je u postupku javne nabavke provedene putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a shodno odredbama člana 24. stav (a) i člana 28. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

3. Projekt menadžer će po isteku roka za žalbu i roka iz člana 98. Zakona o javnim nabavkama BiH, odabranom ponuđaču iz tačke 1. ove Odluke, preduzeću "Jokić Invest" d.o.o. Zvornik, dostaviti na potpis i zaključiti ugovor za izvođenje dodatnih građevinskih radova na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje sa po 32 stambene jedinice u naselju Bare u opštini Sokolac, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu javnu nabavku dodatnih radova, shodno uslovima ugovomog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke nabavke.

 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javna nabavka dodatnih građevinskih radova na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje sa po 32 stambene jedinice u naselju Bare u opštini Sokolac, evidentirana pod brojem 21/18-CEB 144-1 CON, provedena je putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Postupak predmetne javne nabavke provela je Komisija za provođenje postupka javne nabavke dodatnih radova, imenovana Odlukom broj: 18.04-360-155-1/17 dana 27.07.2018. godine. Ponuđač "Jokić Invest" d.o.o. Zvornik dostavio je u predmetnom pregovaračkom postupku javne nabavke prihvatljivu ponudu u skladu sa Pozivom za dostavu ponude i tenderskom dokumentacijom, u ukupnom iznosu 236.942,54 KM bez PDV- a, odnosno 277.222,77 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocjenjena prihvatljivom.

Obzirom da je ponuda ponuđača "Jokić Invest" d.o.o. Zvornik, ocjenjena kao prihvatljiva i sa prihvatljivom cijenom, Komisija za javne nabavke za provođenje pregovaračkog postupka bez obavještenja je dala preporuku za prihvatanje ponude i donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmetnu nabavku dodatnih građevinskih radova na izgradnji dva objekta za kolektivno stanovanje sa po 32 stambene jedinice u naselju Bare u opštini Sokolac, u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

Uzimajući u obzir naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa, u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: