Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Medicinski potrošni materijal

Datum objave: 01.08.2018. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 31.07.2018.

OP 10 03 18 - NABAVKA ROBA POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJA

Organizacija: 

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Faza postupka: 

Pokretanje i tok postupka

Vrsta postupka: 

otvoreni postupak

Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 

28.05.2018

JRN/CPV: 

33000000 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 

34203,00

Obavještenje objavljeno gdje: 

Portal Agencije za javne nabavke

Službeni glasnik BiH

Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

567-1-1-10-3-9/18

Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 

36/18

Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 

op_10_03_18_-_obavjestenje_o_nabavci.pdf

lot-1.pdf

lot-2.pdf

lot-3_5.pdf

lot-4_6.pdf

lot-7.pdf

lot-8.pdf

Datum unosa: 

31.07.2018

Nadlezno ministarstvo: 

Ministarstvo zdravstva

 

Broj: 10-1364/18

Sarajevo, 24.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH'\ broj 39/14), člana 30. i 39. Statuta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 10-1318/1-05/18 od 17.07.2018. godine, u postupku javne nabavke potrošni medicinski materijal za potrebe Zavoda OP 10-03/18, Direktor Zavoda je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrošni medicinski materijal u otvorenom postupku javne nabavke OP 10-03/18 za LOT 4 i 6.

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 10-1318/1-05/17 od 17.07.2018. godine i okvirni sporazum za Lot 4. i 6. medicinski potrošni materijal u postupku javne nabavke za potrebe Zavoda OP 10-03/18, dodjeljuje se ponuđaču Ital Group doo, Ul. Stara cesta bb, 71320 Vogošća, ponude broj 1418-2018 od 19.06.2018. godine, za ponuđenu cijenu i to: -LOT 4 u iznosu od 333,18 KM bez PDV-a; -LOT 6 u iznosu od 6.302,10 KM bez PDV-a; koje su prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom prihvatljivom ponudom.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Ital Group d.o.o. po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se APS i EFS Zavoda.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na vveb-stranici Zavoda \vww.zzzm.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10-831-01/18 od 29.05.2018. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom OP 10-03/18. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 34.203,00 KM bez PDV-a. Procijenjena vrijednost za: - Lot 4 jc 421,00,00 KM bez PDV-a;

- Lot 6 jc 7.062,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 567-1-1-10-3-9/18 poslano je na objavljivanje dana 28.05.2018. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 28.05.2018. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen jc u „SI. glasniku Biti", broj 36/18 od 01.06.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 10-811-01/18 od 22.05.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.07.2018. godine izvještaj o postupku javne nabavke broj: 10-1318-05/18 od 17.07.2018. godine, izvještaje o ocjeni ponuda za Lot 4. broj: 10-1317/3-05/18. od 17.07.2018. godine za Lot 6 broj: 10-1317/5-05/18, od 17.07.2018. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 4. i 6. broj: 10-1318/1-05/18 od 17.07.2018. godine, u postupku javne nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Zavoda OP 10-03/18.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2. (dvije);

- da su blagovremeno zaprimljene 2. (dvije) ponude;

- nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da su ponude ponuđača Ena doo UI. Safct Bega Bašagića 40, 71000 Sarajevo i Ital Group doo. Ul. Stara cesta bb, 71320 Vogošća, prihvatljive;

- da nema ponuda koje nisu prihvatljive.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka. Direktor Zavoda nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da jc Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

Ital Group d.o.o., Ul. Stara cesta bb, 71320 Vogošća

Ukupna cijena ponude

bez PDV-a

1.

Lot 4

333,18

1.

Lot 6

6.302,10

 

ENA d.o.o., Safet bega Bašagića br. 40, 71000 Sarajevo

Ukupna cijena ponude

bez PDV-a

2.

Lot 4

417,60

2.

Lot 6

7.783,00

 

Izabrani ponuđač Ital Group doo je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena za Lot 4 u iznosu od 333,18 KM bez PDV-a. tj. 389.82 KM sa PDV-om i za Lot 6 u iznosu od 6.302,10 KM bez PDV-a.tj. 7.373.45 KM sa PDV-om

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te članova člana 30. i 39. Statuta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, odlučeno je kao u članu l. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: