Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje lokalnih puteva za 2018. godinu

Datum objave: 01.08.2018. 21:51 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

 

Broj: 01/1-013-992/18 I.

Sarajevo, 01.08.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. Zakona o javnnm nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Sl. gl. BiH", broj: 103/14), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. gl. RS", broj 97/16), člana 57. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Sl. novine grada I. Sarajevo", broj 13/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku utvrđene u Zapisniku o pregledu i onjeni ponuda broj: 01/1-013-992/18 od 30.07.2018. godine, načelnik Opštine je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ponuđaču „Ilidžaputevi" DOO I. Ilidža dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku radova „Održavanje lokalnih puteva za 2018. godinu", ponuda broj: 07-721/18 dostavljena dana 26.07.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 138.700,00 KM bez PDV-a (162.279,00 KM sa PDV-om).

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. ZJN. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, postupak će se poništiti.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-013-992/18 od 03.07.2018. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke radova „Održavanje lokalnih puteva za 2018. godinu", čija je procijenjena vrijednost 128.200,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 287-1-3-55-3-25/18 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 06.07.2018. godine i u Službenom glasniku BiH broj 48 dana 13.07.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku, imenovana Odlukom broj: 01/1-013-992/18 od 03.07.2018. godine, dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-013-992/18 od 30.07.2018. godine sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je, da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjele ponude, o čeiu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da je ponuda ponuđača „Ilidžaputevi" DOO I. Ilidža prihvatljiva za ugovorni organ.

 

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. (2) ZJN.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici (uuuuuu.orzEJpatz.peO istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u ovom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za budžet i finansije u skladu sa svojim nadležnostima.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila opjenu kvalifikovanosti ponuđača, te opjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumom iz tenderske dokumentacije. U postupku opjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno u skladu sa članom 64. (1) b) ZJN, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: