Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Fojnica-Bakovići, Bakovići-Fojnica

Datum objave: 02.08.2018. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 30.07.2018.

ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA

BAKOVIĆI

           

Broj: 01-49-736-OI-L2/18

Datum: 30.7.2018. godine

 

Na temelju članka 64. stavak (1). točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 39/14). i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Usluge cestovnog prijevoza", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga: Usluge cestovnog prijevoza, za 2018. godinu,

za Lot 2: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Fojnica - Bakovići (Fojnica); Bakovići - Fojnica

 

Članak 1.

Shodno rezultatima vrednovanja prihvatljivih ponuda i održane ,,E-aukcije" ovom Odlukom kao najpovoljniji ponuditelj u konkurentnom postupku javne nabave usluga: „Usluge cestovnog prijevoza", za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići. za 2018. godinu, izabran je ponuditelj:

- Lot 2: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Fojnica - Bakovići (Fojnica): Bakovići - Fojnica (60100000-9) „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo, sa ponuđenom cijenom 7.888,00 KM (bez PDV), prema dostavljenoj ponudi broj: 07-49-854/18 i Izvješću o tijeku i završetku ,,E-aukcije", od 27.7.2018. godine.

 

Članak 2.

Po okončanju roka za žalbu. Ugovorno tijelo će zaključiti Okvirni sporazum, za Lot 2: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Fojnica - Bakovići (Fojnica); Bakovići - Fojnica, sa ponuditeljem „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: u u u.zavod-bakovici.ba. te istovremeno uputiti ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70.. stavak (6) Zakona o javnim nabavama (..Službeni glasnik BiHk\ broj 39/14).

 

Obrazloženje

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave „Usluge cestovnog prijevoza", broj 01-49-736/18, od 20.6.2018. godine.

Obavijest o nabavi broj 835-7-2-92-3-64/18. objavljena je na portalu Agencije za javne nabave BiH dana 20.6.2018. godine.

Ponude, za Lot 2: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji: Fojnica - Bakovići (Fojnica); Bakovići - Fojnica. su dostavili ponuditelji:

Broj protokola:  Ponuditelj:
07-49-851/18     „Fojnica - prijevoz" d.o.o. Fojnica;

07-49-854/18     „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo.

Kriterij za izbor je „najniža cijena" nakon provedene ..E-aukcije".

Pregledom i analizom dostavljene dokumentacije ponuditelja. Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da ponuda ponuditelja „Centrotrans - eurolines" d.d. Sarajevo sadrži sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne. ekonomske i tehničke uvjete, te da shodno utvrđenom kriteriju ..najniža cijena", ispunjava zahtjeve Ugovornog tijela. Povjerenstvo je. nakon održane ..E-aukcije" dalo preporuku da se za navedeni lot. Okvirni sporazum dodijeli navedenom ponuditelju.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je sastavni dio ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke svaki od ponuditelja koji je učestvovao u postupku, sukladno članku 101., stavak (5) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bili" broj: 39/14), može podnijeti žalbu u roku od pet (5) dana po prijemu iste.

Žalba se u najmanje tri primjerka podnosi Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići. na adresu: Bakovići b.b., 71 270 I

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: