Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge popravke uređaja (šporeta i mašine za pranje posuđa) za potrebe Obdaništa i zabavišta Naša djeca Brčko

Datum objave: 02.08.2018. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2018.

Broj predmeta: 13-000344/18

Datum,15.2.2018. godine

Mjesto,Brčko

 

Na osnovu članova 16. i I 7. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 i 28/12), u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ionuda, sa preporukom Komsije, broj: 13-000344/18 od 15.02.2018. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

U provedenom konkurentskom postupku za nabavku usluga popravke uređaja (šporeta i mašine za pranje posuđa) za potrsbs Obdaništa i zabavišta „Naša djeca" Brčko, izabran je najpovoljniji ponuđač kome se dodjeljuje ugovor.

Naziv najiovoljnijeg ionuđača je Mirza Hasić s.n. vl. „DVR ELEKTRO" Brčko

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 397,80 KM.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da js do trenutka otvaranja ponuda dostavljena jedia ponuda i to ponuđača Mirze Hasića s.p. vl. „DVR EJ1EKTRO" Brčko. Sastavni dio odlutss čini zapisnik sa otvaranja ponuda. Pristigla poiuda je dostavljena ursdno zatvorena, ponuđač js ocijenjen kvalifikovanim, a ponuda prihvatljivom i u skladu sa postavljenom tenderskom dokumentacijom. Kako je Komisija utvrdila da je ponuda najpovoljnijeg ponuđača, u okvirima procjenjene vrijednosti nabavke, donijela je preporuku o izboru najpovoljnjeg ponuđača u skladu sa kriterijumom najniže cijene.

 

Član 2.

Postupakje proveden na osnovu Posebns odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 13-000344/18 od 31.01.2018. godine, Zahtjeva Odjeljenja za obrazovanje od 31.01.2018. godine, Obavjsštsnja o nabavci. broj: 1157-7-2-56-3-136/18 objavljenim na portalu javnih nabavki dana 05.02.2018 godine, spscifikacije usluga i ponuda najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Finansiranje navedsns nabavks Ne biti izvršsno na osnovu Odluks o privremenom finaisiranju broj 01-02-293/17 od 21.12.2017. godine, do usvajanja buceta, a nakon usvajanja iz tekućeg Budžeta Odjeljenja za obrazovanje za 2018. godinu, sa organizacionog koda 20040001 i ekonomskogkoda 613700.

 

Član 4.

Ova odluka stupa pa snagu danom donošenja i biće objavljena u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH». 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku ODJ 5 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: