Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Klima uređaji za potrebe server sale i kancelariju Službe za mreže

Datum objave: 02.08.2018. 13:04 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2018.

Broj: 1.-1619/18

Dana, 27.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3), i (6) 7JN Bili (SI. glasnik 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke Komisije za javne nabavke: 1/2.9-1619/18 od 2,5.07.2018. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 72. sjednici održanoj dana, 27.07.2018. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

I

U predmetu javne nabavke roba „Nabavka i ugradnja klima-uređaja za potrebe server sale i za kancelariju Službe za mreže", prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1/2.9-1619/18 od 25.07.2018. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, pokrenutog u skladu sa članom 25. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-1-1-92-3-121/18 i Ispravke broj:1180-l-l-92-8-132/18.

Planirani Ugovor dodjeljuje se ponuđaču ,,ROYAL-COMPANY" d.o.o. Bijeljina, na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 7.066,00 KM bez PDV-a.

 

II

Izabran ponuđač je dužan da, u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH

 

III

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dusi a viče se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH-

 

v

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.-1619/18 od 12.06.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba putem otvorenog postupka, u skladu sa članom 25. ZJN BiH, u predmetu „Nabavka i ugradnja klima-uređaja za potrebe server sale i za kancelariju Službe za mreže".

Planirana vrijednost predmetne nabavke iznosi 7.400,00 KM bez PDV-a.

Rješenjem Direktora Preduzeća broj 1.-1619/18 od 02.07.2018. godine, imenovana je Komisija za nabavku. Komisija za javnu nabavku je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 12.07.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova.

- Naziv i sjedište ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

Ova tenderska dokumentacija je objavljena na e-portalu, a ponuđači koji su preuzeli TD su sljedeći:

Naziv i sjedište ponuđača

 

Termopil d.o.o.                        

 

Elmontd.o.o.

 

Ekapija d.o.o. .             

 

BBS Europe                  

 

Termoklima d.o.o.                    

 

Royal Company d.o.o.

 

Airco d.o.o.

 

Sloboda - Nenad Bojanić s.p.

 

PRIMAPROM DOO         

 

Na postupak ove javne nabavke odazvali su se sledeći ponuđači:

Naziv i sjedište ponuđača

Datum i vrijeme prispijeća ponude

Sloboda Bojanić Nenad s.p. Banja Luka, Milice Stojadinović srpkinje broj 6

10.07.2.018. u 08:25 h

D.o.o. Royal Company, Srpske dobrovoljačke garde 84c, Bijeljina

11.07.2018. u 08:00 h

 

Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

 

D.o.o. Royal Company

Sloboda s.p.

Ovjerena Izjava za član 45. Zakona

Dostavljena

Dostavljena

Dokazi za član 46. Zakona

Dostavljen (aktuelni izvod)

Dostavljen (aktuelni izvod)

Dokazi za član 49. d) Zakona

Dostavljeni

Dostavljeni

Ovjerena Izjava za član 52. Zakona

Dostavljena

Dostavljena

 

- Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz Zapisnika sa otvaranja ponuda:

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana)

D.o.o. Royal Company

DA

 

- Anafiza neprihvatljivih ponuda i razlozi neprihvatljivosti:

Na osnovu člana 68. stav (4) tačka i) ZJN BiH, ponuda ponuđača Sloboda s.p. Banja Luka se odbacuje kao neprihvatljiva (ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz TD), jer ponuđač nije dostavio dokaze po članu 49. ZJN BiH kojim dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost. Ovaj ponuđač u stavci broj 3 nije naveo da klima uređaj ima mogućnost zagrijavanja, a ugovorni organ je u TD u stavci broj 3) tražio da klima uređaj ima mogućnost zagrijavanja. Iz gore navedenih razloga ponuda ovog ponuđača ne ispunjava tehničke karakteristike koje su tražene u TD tj. njegova ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ i neće se uzeti u dalje razmatranje.

- Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda - kriterijum najniža cijena:

 

Naziv i sjedište ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV

 

D.o.o. Royal Company

7.066,00 KM

     

 

Planirana vrijednost je 7.400,00 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Nabavka i ugradnja klima-uređaja za potrebe server sale i za kancelariju Službe za mreže" , dala je Upravi Preduzeća PREPORUKU:

Da se na osnovu člana 64. stav 1. tačke b) Zakona o javnim nabavkama BiH dodjeli ugovor ponuđaču D.o.o. Royal Company Bijeljina, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 7.066,00 KM bez PDV-a.

Uprava Preduzeća prihvatila je preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i odredbama predmetne Tenderske dokumentacije, kao i primjenom člana 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, te je odlučila kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti rr>aqji od 3 (tri), kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: