Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nafta i naftni derivati - Poslovnica Elektro Čitluk

Datum objave: 02.08.2018. 14:06 / Izvor: Akta.ba, 31.07.2018.

JP ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. Mostar

 

Broj: I - 5042 /18

Mostar, 30.07.2018. godine

 

Na temelju članka 64., stav (1) točka a), članka 25., članka 70 stav. 1, 3. i 6 . Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), članka 61. Statuta JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar" broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine, Pravilnika o javnim nabavama broj: 1-546/18 od 30.1.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-1515/18 od 23.7.2018.godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je:

 

ODLUKU

o okončanom otvorenom postupku javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave:

 

Nafta i naftni derivati: LOT 3 - Poslovnica Elektro Čitluk

 

Članak 1.

U okončanom otvorenom postupku javne nabave roba s namjerom zaključenja okvirnog sporazuma u predmetu: „Nata i naftni derivati: LOT 2 - Poslovnica Elektro Čitluk", po obavijesti br. 799-1- 1-795-3-218/18 na portalu JN od 13.6.2018. godine, Službeni Glasnik BiH br.: 40/18 od 15.6.2018. godine, prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda s ostvarenih 99,46 bodova prvorangirani ponuditelj je HOLDINA d.o.o. Sarajevo. S ponuditeljem će se sklopiti Okvirni sporazum na iznos procijenjene vrijednosti od 47.407,15 KM bez PDV-a na period od 24 mjeseca.

 

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditeljima, obavijesti ih o rezultatima postupka predmete javne nabave, te odluku objavi na WEB stranici Društva.

 

Članak 3.

Izabrani Ponuditelj je u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave dužan dostaviti dokaze po članku 45. i 47. ZJN. Isti moraju biti fizički dostavljeni na protokol Ugovornog tijela najkasnije sedmi dan po prijemu odluke o izboru do 15:00 sati

 

U predmetnom postupku javne nabavke, po obavijesti br. 799-1-1-795-3-218/18 na portalu JN od 13.06.2018. godine, Službeni Glasnik BiH br.: 40/18 od 15.06.2018. godine ponudu su dostavila 2 (dva) ponuditelja:

BROJ

PROTOKOLA

REDNI BROJ

OMOTNICE PONUDE

NAZIV

PONUDITELJA

OMOTNICA SA

PONUDOM

ISPRAVNO

ZATVORENA

(ZAPEČAĆENA

ILI POTPISANA

DA/NE)

UKUPNA CIJENA PONUDE bez PDV-a

PONUĐENI POPUST

UDALJENOST

1-5147/18

1.

SELAK d.O.O. Čitluk

Da

49.953,90 KM

4,28%

1,2 km

1-5153/18

2.

HOLDINA

d.o.o. Sarajevo

Da

50.125,82 KM

4%

0,7 km

 

Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela izvršilo je otvaranje ponude, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, te je na osnovu kriterija utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji utvrdilo da su ponude ponuditelja SELAK d.o.o. Čitluk i HOLDINA d.o.o. Sarajevo prihvatljive, a sve sukladno Zapisniku o pregledu i ocijeni ponuda br. V-3-1515/18 od 23.7.2018. godine.

 

Sukladno uvjetima tenderske dokumentacije i načinu bodovanja i rangiranja prihvatljivih ponuda, povjerenstvo je ocijenilo ponude i na temelju bodovanja i rang liste utvrdilo sljedeće:

R. br.

Naziv ponuditelja

Cijena

Popust

Cijena s popustom

Preferencijalni tretman

Cijena za ocjenu

1

SELAK d.o.o. Čitluk

49.953,90 KM

4,28%

47.815,87 KM

DA

43.034,29 KM

2

HOLDINA d.o.o. Sarajevo

50.125,82 KM

4,00%

48.120,79 KM

DA

43.308,71 KM

 

Konačna rang lista ponuditelja, čije su ponude prihvatljive prema uvjetima iz tenderske dokumentacije:

Rang

Naziv ponuditelja

Cijena za ocjenu

Bodovi

za cijenu

Udaljenost

Bodovi za udaljenost

Ukupno bodova

1

HOLDINA

d.o.o. Sarajevo

43.308,71 KM

84,46

0,70 km

15,00

99,46

2

SELAK d.o.o. Čitluk

43.034,29 KM

85,00

1,20 km

8,75

93,75

 

Na osnovu ocijene ponuda, Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela ocijenilo je da je ponuda ponuditelja HOLDINA d.o.o. Sarajevo s cijenom ponude s uračunatim popustom (4 %) 48.120,79 KM bez PDV-a i udaljenošću 0,70 km od Ugovornog tijela s ostvarenih 99,46 bodova u cijelosti zadovoljila uvjete postavljene tenderskom dokumentacijom: „Nafta i naftni derivati: LOT 2 - Poslovnica Elektro Čitluk", br. 1-3640/18-12, a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-1515/18 od 23.7.2018.godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Mile Budaka 106a, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: